Om Norsk Kjemisk Selskap

Kontakt oss

Generalsekretær via kontaktskjema || Hovedstyret
Innmelding || Adresseendring


Formål

Norsk Kjemisk Selskap ble stiftet i 1893 og har som formål å arbeide for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere i internasjonale fora.

Hovedstyret

NKS sin virksomhet ledes av et hovedstyre. Den daglige driften bestyres av selskapets generalsekretær i samarbeide med selskapets president. NKSs faglige aktivitet foregår i lokalavdelingene og faggruppene.

Forelesningsserier

Hovedstyret tar seg av oppgaver som berører hele selskapet. Det holder kontakt med internasjonale organer, nasjonale organisasjoner og myndigheter. Videre er hovedstyret involvert i arrangement av selskapets landsmøter og i gjennomføring av forelesningsseriene Hassel-lecture og Industry-lecture. Hovedstyret nedsetter også utvalg etter behov. For tiden har NKS utvalg for nomenklaturspørsmål.

Tidsskrift

NKS har interesser i tidsskriftet, KJEMI og har inngått en avtale om inkorporering av Acta Chemica Scandinavica i Perkin Transactions 1, Perkin Transactions 2 og Dalton Transactions fra Royal Society of Chemistry i England. Medlemmer i NKS oppfordres til å publisere aktivt i disse tidsskriftene.

Representasjon

NKS vil gjennom hovedstyret og gjennom frivillig arbeid fra medlemmene i ulike sammenhenger representere norske kjemikere i og utenfor landets grenser. På representasjon-sidene er disse oppgavene nærmere beskrevet.

Medlemskap

Innmeldingskjema for medlemskap i NKS . Alle med interesse for kjemi kan bli medlem. Medlemsskapet inkluderer tidsskriftet KJEMI. Nye medlemmer betaler ikke kontingent det første kalenderåret.

Ta kontakt med faggruppe og lokalavdeling

Det viktigste arbeidet innen NKS foregår i lokalavdelinger og faggrupper over hele landet. For tiden er det syv lokalavdelinger og ti faggrupper. Lokalavdelingene holder medlemsmøter og ekskursjoner med faglig innhold og sosiale arrangementer for medlemmene. Faggruppene arrangerer som oftest seminarer med utvalgte temaer innen sitt fagområde.

Kontakt Norsk kjemisk selskap

Last ned plakater med informasjon om NKS

Last ned innmeldingsskjema for utskrift  (pdf)