Vedtekter

Her finnes informasjon om:

Vedtekter for Norsk Kjemisk Selskap
Vedtekter for NKS møtefond
Retningslinjer for deltagelse i representasjonsmøter hvor NKS støtter deltagelsen økonomisk.

Vedtekter for Norsk Kjemisk Selskap

§ 1. Navn
1. Selskapets navn er Norsk Kjemisk Selskap med initialene NKS.

§ 2. Formål
1. Selskapet har til formål å virke for kjemiens fremme i samfunn, vitenskap teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere og ivareta deres faglige interesser.

§ 3. Oppbygning og ledelse
1. Selskapet er bygget opp av lokale avdelinger (§8) og faggrupper (§9) med rådet (§6) som øverste myndighet. Rådet velger hovedstyre (§7) som skal lede selskapets virksomhet.

§ 4. Medlemmer

1. Som medlemmer kan opptas enhver person som er interessert i kjemi.

2. Bedrifter eller skoler som ønsker å virke for selskapets formål kan opptas som bedrifts/skolemedlem i NKS. Et bedriftsmedlem kan delta i selskapets vanlige medlemsfunksjoner med en representant.

3. Medlemmer av Norsk Kjemisk Selskap skal utøve sitt fag i henhold til generelt aksepterte vitenskapelige standarder og etiske prinsipper.

4. Utmelding av selskapet skal skje skriftlig og trer i kraft pr. 31. desember samme år.

5. Et medlem kan utelukkes fra Selskapet dersom styret for den avdeling vedkommende
er tilknyttet og hovedstyret enstemmig finner at medlemmet viser seg uverdig
til Selskapets aktelse.

6. Som æresmedlemmer kan utnevnes fremtredende personer innen kjemisk
vitenskap, teknikk og undervisning, og medlemmer som har gjort en særlig
innsats for selskapet. Forslag om utnevnelse kan fremmes av et avdelings- eller
faggruppe-styre eller av hovedstyret. Forslaget behandles av Hovedstyret, som også godkjenner eventuelle utnevnelser.

7. Æresmedlemmer har de samme rettigheter som de ordinære medlemmer.

8. Personlige medlemmer, bedriftsmedlemmer og skolemedlemmer skal
prinsipielt knyttes til selskapet gjennom den lokale avdeling eller faggruppe
som omfatter deres private eller institusjonens adresse. Hovedstyret kan gi
dispensasjon fra denne regel.

§ 5. Tidsskrift

1. Selskapet skal utgi, alene eller sammen med andre, et tidsskrift som sendes alle medlemmer (§4 pkt. 1 og 2).

§ 6. Rådets sammensetning og oppgaver

1. Selskapets øverste myndighet er rådet.

2. Rådet er sammensatt av:

a) Lederne i alle avdelinger og faggrupper, med nestleder som personlige
stedfortredere.

b) Den sist fratrådte president i selskapet.

c) Ytterligere en representant fra hver avdeling eller faggruppe
som har mer enn 200 medlemmer, valgt av og blant avdelingens eller faggruppens
medlemmer.

d) To representanter for bedriftsmedlemmene. Representantene nomineres
av hovedstyrets valgkomité og velges av rådet.

3. Rådsmedlemmene under punktene 2c og 2d velges for en periode
av to kalenderår og kan gjenvelges en gang for en ny 2 års periode.

4. Rådet trer ordinært sammen en gang årlig, men kan
dessuten innkalles til ekstraordinære møter hvis hovedstyret eller
et flertall av rådets medlemmer krever det. Det ordinære rådsmøtet
skal finne sted snarest mulig etter at regnskap fra det tidligere år foreligger,
og ikke senere enn 1. mai.

5. Hovedstyrets medlemmer og generalsekretæren (§7) deltar
i rådsmøtene uten stemmerett. Representanter for utvalg oppnevnt
av hovedstyret kan innkalles til rådsmøtet. Disse har ikke stemmerett.

6. Rådet velger selv styrer og referent for hvert møte.

7. Rådets oppgave er å:

a) Behandle og godkjenne hovedsstyrets årsberetning, regnskap,budsjett
og planer.

b) Avgi uttalelser i spørsmål som legges fram av hovedstyret.

c) Foreslå saker som hovedstyret bør ta opp.

d) Behandle beretninger om avdelingenes og faggruppenes virksomhet.

e) Velge medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret. Forslag legges
fram for rådet av et valgstyre på 3 personer oppnevnt av hovedstyret.

f) Avdelingens geografiske grenser fastlegges av rådet etter
forslag fra hovedstyret.

§ 7. Hovedstyrets sammensetning og oppgaver

1. Selskapets virksomhet ledes av et hovedstyre på 5 medlemmer.
Hovedstyret er sammensatt av president, visepresident og tre medlemmer, og har
to varamedlemmer.

2. Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer velges av rådet for en
periode på to kalenderår ved vanlig flertallsvalg. President, ett
hovedstyremedlem og varamedlem velges det ene året, mens visepresident,
to hovedstyremedlemmer og ett varamedlem velges det neste året. Det varamedlem
som har lengst sammenhengende funksjonstid, skal regnes som 1. varamedlem. Hvis
et hovedstyremedlem før utløp av sin funksjonstid blir valgt til
president eller visepresident, skal det på første rådsmøte
velges et nytt hovedstyremedlem for resten av denne funksjonstid. Det sittende
hovedstyre fungerer inntil rådet på sitt ordinære rådsmøte
har valgt et nytt.

3. Et hovedstyremedlem kan ikke være medlem av et avdelingsstyre,
faggruppestyre eller rådet.

4. Presidenten skal innkalle hovedstyret til møte minst fire
ganger årlig. Hovedstyret er beslutningsdyktig når president eller
visepresident og minst to andre hovedstyremedlemmer er tilstede.

5. Trer presidenten ut av hovedstyret før utløpet av sin funksjonstid,
rykker vise-presidenten opp som president, mens 1. varamedlem tiltrer som hovedstyremedlem.
Trer visepresidenten eller et hovedstyremedlem ut, besettes disse tillitsverv
på tilsvarende måte.

6. Hovedstyrets oppgaver er å:

a) Representere selskapet utad.

b) Forvalte selskapets midler og påse at selskapets forpliktelser blir overholdt.

c) Behandle og fremme saker som hører inn under selskapets formål.

d) Nedsette de utvalg som er nødvendig for at selskapet skal
kunne ta stilling til aktuelle saker.

e) Avgi uttalelser om saker av interesse for norske kjemikere. Presidenten,
eller i dens fravær visepresidenten, har rett til å uttale seg på
selskapets vegne. Slike uttalelser skal snarest mulig meddeles hovedstyrets
medlemmer.

f) Støtte faglige møter (kongresser, symposier, seminarer o.l.).

g) Innkalle til og foreslå dagsorden for det ordinære
rådsmøtet og ekstraordinære møter. Innkallelser med
dagsorden skal sendes ut med minst 14 dagers varsel.

h) Sette valgkomitèen i funksjon i god tid før rådsmøtet

i) Legge fram for rådet på rådsmøtet årsberetning
over selskapets virksomhet, revidert regnskap, budsjett for neste år og
planer for sin videre virksomhet. Årsberetning og regnskap skal vedlegges
innkallelsen til rådsmøtet.

j) Føre vedtaksprotokoll fra hovedstyremøter og rådsmøtet,
og sende avskrift snarest til avdelings- og faggruppene til orientering.

k) Ansette generalsekretær på de vilkår det finner
hensiktsmessig. Generalsekretæren kan ikke være medlem av et avdelingsstyre,
et faggruppe-styre,hovedstyret eller rådet.

7. Hovedstyret kan:

a) Opprette og nedlegge faggrupper og avdelinger dersom rådet også
er enig i dette.

b) Instituere og dele ut medaljer, prisbelønninger, o.l. dersom rådet
også er enig dette.

§ 8. Avdelingenes organisasjon og oppgaver

1 Selskapet organiserer deler av sin aktivitet i lokale avdelinger.

2. Avdelingenes navn og Norsk Kjemisk Selskap, N.N. avdeling.

3. En avdeling kan opprettes og holdes ved like bare når minst 25
medlemmer er bosatt innen dens område.

4. Avdelingene ledes etter egne vedtekter som skal godkjennes av hovedstyret.
Avdelingene representerer Norsk Kjemisk Selskap innen sitt område. I saker
hovedsaklig av lokal interesse har avdelingens leder, nestleder og styret, dersom
annet ikke er angitt i avdelingsn vedtekter, uttalelsesrett etter samme retningslinjer
som for hovestyret (§7 pkt.6.e.)

5. Avdelingenes oppgaver er å:

a) Virke for selskapets formål ved å arrangere foredragsmøter, kollokvier o.l.

b) Arbeide for kollegial kontakt mellom medlemmer innen avdelingens område.

c) Initiere og arrangere møter.

d) Legge fram årsberetning og revidert regnskap for avdelingens medlemmer
på et årsmøte. Årsberetningen og regnskapet skal sendes
hovedstyret før utgangen av februar.

§ 9. Faggruppenes organisasjon og oppgaver

1. Selskapet organiserer deler av sin virksomhet i faggrupper.

2. Faggruppens navn er Norsk Kjemisk Selskaps faggruppe for NN.

3. En faggruppe opprettes av rådet etter forslag fra hovedstyret.
Hovedstyret innstiller etter anmodning fra en gruppe medlemmer på minst
10 personer. Disse skal ha sin faglige interesse innen fagområdet som
det foreslås faggruppe for. Faggruppene er landsomfattende, og alle NKS’
medlemmer med interesse for faggruppens fagfelt kan bli medlem.

4. Faggruppene ledes etter egne vedtekter godkjent av hovedstyret. Endringer
av vedtektene vedtas på faggruppens årsmøte, og oversendes
hovedstyret for godkjenning.

5. Faggruppenes oppgaver er å:

a) Bidra til å styrke det faglige nivå ved å arrangere
eller tilrettelegge symposier, møter kollokvier m.v. innen fagområdet.

b) Øke interessen for, og bidra til tverrfaglig kontakt.

c) Representere NKS i nasjonal og internasjonal sammenheng innen sitt fagområde.

d) Legge fram årsberetning og revidert regnskap for faggruppens medlemmer
på et årsmøte.

e) Sende løpende innkallelser, årsberetning og regnskap til
hovedstyret. Årsberetningen og regnskapet skal sendes hovedstyret innen
utgangen av februar.

§ 10. Kontingenter og regnskap

1. Årskontingenten til selskapet for medlemmer, bedriftsmedlemmer
og skolemedlemmer fastsettes av rådet etter forslag fra hovedstyret.

2. Medlemmer under 26 år betaler 25% av den ordinære medlemskontingenten.

3. Uføretrygdede kan tilkjennes halv kontingent etter søknad til Hovedstyret.

4. Medlemmer over 67 år betaler halv kontingent.

5. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

6. All innkreving av kontingent administreres av hovedstyret. Når
et medlem er overført til en ny avdeling, skal kontingenten til denne
først betales fra det kommende årsskiftet. Personlige medlemmer
betaler ikke kontingent i innmeldingsåret. Medlemmer som innen ett år
etter skriftlig krav ikke har betalt forfalt kontingent, betraktes som uttrådt
av selskapet

7. Selskapets regnskapsår er kalenderåret.

8. Selskapets regnskap revideres av revisor. Revisor ansettes av Hovedstyret.

9. Presidenten og Generalsekretæren har anvisningsmyndighet. Hovedstyret kan meddele prokura.
Reiseutgifter vedrørende hovedstyre- og rådmøter kan dekkes
av selskapets midler.

§ 11. Vedtektsendringer, selskapets oppløsning

1. Begrunnet forslag om endringer i vedtektene for NKS skal sendes til
hovedstyret. Hvis hovedstyret gir sin tilslutning, forelegger det forslaget
for avdelings- og faggruppestyrene. Slutter hovestyret seg ikke til forslaget,
kan det likevel fremmes ved at rådet, et flertall på avdelingsmøte
eller faggruppemøte, eller minst 25 medlemmer krever det.

2. Avdelings- og faggruppestyrene skal behandle forslaget og gi hovedstyret
sine kommentarer skriftlig. Når kommentarene er behandlet av hovedstyret
fremlegges forslaget for medlemmene på ordinære medlemsmøter.
Hele forslaget skal meddeles sammen med møteinnkallelsen minst 14 dager
før møtet. Medlemmene kan sende inn skriftlige stemmer på
forhånd. Forslaget er vedtatt når det oppnår minst 2/3 av
de samlede avgitte stemmer.

3. Forslag om selskapets oppløsning behandles på samme
måte som forslag om vedtektsendringer, men det skal tilslutt holdes uravstemning,
hvor minst 2/3 av selskapets medlemmer må avgi stemme. Forslag er vedtatt
når det oppnår minst 3/4 av de avgitte stemmer.

4. Ved oppløsning skal Rådet avgjøre hvordan selskapets resterende midler skal forvaltes, og dette skal godkjennes av medlemmene som del av uravstemningen.

Retningslinjer for valgkomiteen

Vedtatt 2007

Sammensetningen av hovedstyret bør reflektere medlemsmassen. Det bør tilstrebes å få en styresammensetning bestående av personer av begge kjønn, personer med ulik geografisk tilhørighet og representanter fra både akademia og industri. Det bør til enhver tid være minst to representanter fra akademia og industri og av hvert kjønn.

Vedtekter for NKS møtefond

§ 1. Møtefondet er innstiftet for å trygge det økonomiske grunnlaget for faglige
møter som blir arrangert av faggrupper eller enkeltmedlemmer i Norsk Kjemisk
Selskaps regi.

§ 2. Fondet skal ha en grunnkapital på minimum kr. 200.000,-

§ 3. Fondet skal bygges opp ved at overskudd fra landsmøter, og 10 prosent
av overskuddet av faglige møter på mer enn en dag som blir arrangert av faggrupper
eller enkeltmedlemmer i Norsk Kjemisk Selskaps regi, tilføres fondet så lenge
grunnkapitalen er under kr. 200.000,-. Deretter vil fondet normalt opprettholdes
ved nødvendige bevilgninger fra NKS.

§ 4. Landsmøter samt faglige møter som arrangeres av faggruppene og enkeltmedlemmer
i Norsk Kjemisk Selskaps regi, kan søke om økonomisk garanti fra fondet. Søknad
med detaljert budsjett skal sendes generalsekretæren.

§ 5. Den økonomiske garantien vil normalt beløpe seg til kr. 30.000,- pr. møte.

§ 6. Disse vedtektene kan endres ved beslutning i NKS sitt hovedstyre

Retningslinjer for deltagelse i representasjonsmøter hvor NKS støtter deltagelsen økonomisk.

(utarbeidet juni 2000)

 1. Deltagelse i møter godkjennes etter søknad
  til hovedstyret. Søknaden må foreligge før reisen foretas og må inneholde
  et budsjett.
 2. Ett representasjonsmøte i året ansees som
  normalt.
 3. Representantene bes bestrebe seg på å få økonomisk
  gunstige flybilletter. (Apex billetter anses for å være det normale. Kan ikke
  det benyttes bør man sørge for å bestille billetter i god tid før reisen slik
  at gunstig rabattordninger oppnås.)
 4. Overnatting refunderes etter regning. (NKS
  henstiller til alle å bruke billige overnattingsalternativer. Det maksimale
  beløp som refunderes er 70 % av statens satser)
 5. Utgifter til kost refunderes etter 70 % av
  statens satser.