Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
tallium Tl   [Søk: NIST]
thallium
thallium
tellur Te   [Søk: NIST]
tellurium
tellurheksafluorid TeF6   [Søk: NIST]
tellurium hexafluoride
Terpentin, vegetabilsk    [Søk: NIST]
TURPENTINE, OIL,
ANY OF THE VOLATILE PREDOMINATELY TERPENIC FRACTIONS OR DISTILLATES RESULTING FROM THE SOLVENT EXTRACTION OF, GUM COLLECTION FROM, OR PUNE, CAMPHENE. MAY CONTAIN OTHER ACYCLIC, MONOCYCLIC, OR BICYCLIC TERPENES, OXYGENATED TERPENES, AND ANETHOLE. EXACT COMPOSITION VARIES WITH
Terpinolen C10H16   [Søk: NIST]
CYCLOHEXENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHYLIDENE)-,
tetraaluminiumtrikarbid Al4C3   [Søk: NIST]
tetraaluminum tricarbide
aluminiumkarbid, aluminium methanid
3,6,9,12-Tetraazatetradekan-1,14-diamin C10H28N6   [Søk: NIST]
3,6,9,12-TETRAAZATETRADECANE-1,14-DIAMINE
Pentaetylenheksamin,
1,1,2,2-Tetrabrometan C2H2Br4   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,1,2,2-TETRABROMO-
Acetylentetrabromid,
Tetraetylbly C8H20Pb   [Søk: NIST]
PLUMBANE, TETRAETHYL-,
Tetraetyldifosfat C8H20O7P2   [Søk: NIST]
DIPHOSPHORIC ACID, TETRAETHYL ESTER
TEPP,
Tetraetylditiopyrofosfat C8H20O5P2S2   [Søk: NIST]
THIODIPHOSPHORIC ACID ([(HO)2P(S)]2O), TETRAETHYL ESTER
Sulfotep,
Tetraetyl-O-silikat C8H20O4Si   [Søk: NIST]
SILICIC ACID (H4SiO4), TETRAETHYL ESTER
Etylsilikat,
1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-dikloretan C2Cl2F4   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,2-DICHLORO- 1,1,2,2-TETRAFLUORO-,
tetrafosfortrisulfid P4S3   [Søk: NIST]
tetraphosphorus trisulfide
Tetrahydro-3,5-dimetyl-2H-1,3,5-tiadiazin-2-tion C5H10N2S2   [Søk: NIST]
2H-1,3,5-THIADIAZINE-2-THIONE, TETRAHYDRO-3,5-DIMETHYL-
Dazomet,
Tetrahydrofuran C4H8O   [Søk: NIST]
FURAN, TETRAHYDRO, - Dietylenoksid,
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen C10H12   [Søk: NIST]
NAPHTHALENE, 1,2,3,4-TETRAHYDRO-
Tetralin,
Tetrahydrotiofen-1,1-dioksid C4H8O2S   [Søk: NIST]
THIOPHENE, TETRAHYDRO-, 1,1-DIOXIDE
Tetrahydrotiofensulfon,
1,1,2,2-Tetrakloretan C2H2Cl4   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,1,2,2-TETRACHLORO-,
Tetrakloreten C2Cl4   [Søk: NIST]
ETHENE, TETRACHLORO-
Perkloretylen, Tetrakloretylen,
2,3,4,6-Tetraklorfenol C6H2Cl4O   [Søk: NIST]
PHENOL, 2,3,4,6-TETRACHLORO-,
Tetraklornaftalen C10H4Cl4   [Søk: NIST]
NAPHTHALENE, TETRACHLORO-,
Tetrametylbly C4H12Pb   [Søk: NIST]
PLUMBANE, TETRAMETHYL-,
2,2,3,3-Tetrametylbutandinitril C8H12N2   [Søk: NIST]

Tetrametylsuccinonitril,
Tetrametylfosfordiamidofluorid C4H12FN2OP   [Søk: NIST]
PHOSPHORODIAMIDIC FLUORIDE, TETRAMETHYL-
Dimefox,
2,4,6,8-Tetrametyl-1,3,5,7-tetraoksosykloheptan C8H16O4   [Søk: NIST]
1,3,5,7-TETROXOCANE, 2,4,6,8-TETRAMETHYL-
Acetaldehydtetramer, Metaldehyd,
Tetrametyltiuramdisulfid C6H12N2S4   [Søk: NIST]
THIOPEROXYDICARBONIC DIAMIDE ([(H2N)C(S)]2S2), TETRAMETHYL-
Tiram,
Tetrametyltiurammonosulfid C6H12N2S3   [Søk: NIST]
THIODICARBONIC DIAMIDE ([(H2N)C(S)]2S), TETRAMETHYL-,
Tetranatrium-3,3'-[(1,1'-bifenyl)-4,4'-diylbis(azo)]bis(5-amino-4-hydroksy-2,7-naftalendisulfonat) C32H20N6Na4O14S4   [Søk: NIST]
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3,3'-[[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYLBIS(AZO)]BIS[5-AMINO-4-HYDROXY-, TETRASODIUM SALT
tetranatriumheptaoksidodifosfat(V) Na4P2O7   [Søk: NIST]
disodium heptaoxidodiphosphate
natriumdifosfat(V), tetranatriumpyrofosfat
Tetranitrometan CN4O8   [Søk: NIST]
METHANE, TETRANITRO-,
tetraoksidofosforsyre H3PO4   [Søk: NIST]
tetraoxidophosphoricacid
fosforsyre, trihydrogenfosfat(V)
THE BY-PRODUCT FROM THE DESTRUCTIVE DISTILLATION OF COAL. ALMOST BLACK SEMISOLID. A COMPLEX COMBINATION OF AROMATIC HYDROCARBONS, PHENOL    [Søk: NIST]

Tinn(IV)klorid, tinntetraklorid SnCl4   [Søk: NIST]
tin tetrachloride
Tiocyansyre CHNS   [Søk: NIST]
THIOCYANIC ACID,
4,4'-Tiodianilin C12H12N2S   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 4,4'-THIOBIS-,
Tioetanamid C2H5NS   [Søk: NIST]
ETHANETHIOAMIDE
Tioacetamid,
Tiourea CH4N2S   [Søk: NIST]
THIOUREA,
titan(IV)klorid TiCl4   [Søk: NIST]
titanium tetrachloride
titantetraklorid
titan(IV)oksid TiO2   [Søk: NIST]
titanium dioxide
titandioksid
Toluen C7H8   [Søk: NIST]
BENZENE, METHYL-
Metylbenzen,
2,4-Toluendiisocyanat C9H6N2O2   [Søk: NIST]
BENZENE, 2,4-DIISOCYANATO-1-METHYL-,
2,6-Toluendiisocyanat C9H6N2O2   [Søk: NIST]
BENZENE, 1,3-DIISOCYANATO-2-METHYL-,
p-Toluensulfonsyre C7H8O3S   [Søk: NIST]
BENZENESULFONIC ACID, 4-METHYL-,
p-Toluensulfonylisocyanat C8H7NO3S   [Søk: NIST]
BENZENESULFONYL ISOCYANATE, 4-METHYL-
Tosylisocyanat,
p-Toluidin C7H9N   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 2-METHYL-,
Triamifos C12H19N6OP   [Søk: NIST]
"PHOSPHONIC DIAMIDE; P-(5-AMINO-3-PHENYL-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)-N,N,N,N-TETRAMETHYL,"
3,6,9-Triazaundekan-1,11-diamin C8H23N5   [Søk: NIST]
1,2-ETHANEDIAMINE, N-(2-AMINOETHYL)- N'-[2-[(2-AMINOETHYL)AMINO]ETHYL]-
Tetraetylenpentamin,TEPA
tribly-bis(tetraoksidofosfat) Pb3(PO4)2   [Søk: NIST]
trilead bis(tetraoxidophosphate)
bly(II)fosfat(V)
Tribrommetan CHBr3   [Søk: NIST]
METHANE, TRIBROMO-
Bromoform,
Tributylboran C12H27B   [Søk: NIST]
BORANE, TRIBUTYL-,
Tributylfosfat C12H27O4P   [Søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID TRIBUTYL ESTER,
Tributyltinn(II)oksid C24H54OSn2   [Søk: NIST]
DISTANNOXANE, HEXABUTYL-,
Trietylamin C6H15N   [Søk: NIST]
ETHANAMINE, N,N-DIETHYL-,
Trietylboran C6H15B   [Søk: NIST]
BORANE, TRIETHYL-,
Trietylenglykolbis(prop-2-enat) C12H18O6   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYL- BIS(OXY-2,1-ETHANEDIYL) ESTER
Trietylenglykoldiakrylat,
Trietylfosfat C6H15O4P   [Søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, TRIETHYL ESTER,
Trifenylamin C18H15N   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, N,N-DIPHENYL-,
Trifenylfosfat C18H15O4P   [Søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, TRIPHENYL ESTER,
Trifenylfosfitt C18H15O3P   [Søk: NIST]
PHOSPHOROUS ACID, TRIPHENYL ESTER,
Trifluoretansyre C2HF3O2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, TRIFLUORO-
Trifluoreddiksyre,
(Trifluormetyl)benzen C7H5F3   [Søk: NIST]
BENZENE, (TRIFLUOROMETHYL)-
Benzotrifluorid,
1,1,2,-Trifluor-1,1,2-trikloretan C2Cl3F3   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,1,2-TRICHLORO- 1,2,2-TRIFLUORO-,
1,2,3-Trihydroksybenzen C6H6O3   [Søk: NIST]
1,2,3-BENZENETRIOL
Pyrogallol,
Trijodmetan CHI3   [Søk: NIST]
METHANE, TRIIODO-
Jodoform,
trikalsiumdifosfid Ca3P2   [Søk: NIST]
tricalcium diphosphide
kalsiumfosfid
2-(2,4,5-Triklofenoksy)etyl-2,2-diklorpropanat C11H9Cl5O3   [Søk: NIST]

Triklorfenoksyetyldiklorpropionat, Erbon,
Trikloracetonitril C2Cl3N   [Søk: NIST]
ACETONITRILE, TRICHLORO-,
1,2,4-Triklorbenzen C6H3Cl3   [Søk: NIST]
BENZENE, 1,2,4-TRICHLORO-,
1,1,1-Trikloretan C2H3Cl3   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,1,1-TRICHLORO-
Metylkloroform,
1,1,2-Trikloretan C2H3Cl3   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,1,2-TRICHLORO-
Etylentriklorid,
2,2,2-Trikloretan-1,1-diol C2H3Cl3O2   [Søk: NIST]
1,1-ETHANEDIOL, 2,2,2-TRICHLORO-
Kloralhydrat,
Trikloretansyre C2HCl3O2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, TRICHLORO-
Trikloreddiksyre,
Trikloreten C2HCl3   [Søk: NIST]
ETHENE, TRICHLORO-
Trikloretylen, Tri,
2-(2,4,5-Triklorfenoksy)propansyre C9H7Cl3O3   [Søk: NIST]
PROPANOIC ACID, 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)-
Fenoprop,
2,4,5-Triklorfenoksyetansyre C8H5Cl3O3   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, (2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)-
2,4,5-T, 2,4,5-Triklorfenoksyeddiksyre,
2,4,5-Triklorfenol C6H3Cl3O   [Søk: NIST]
PHENOL, 2,4,5-TRICHLORO-,
2,4,6-Triklorfenol C6H3Cl3O   [Søk: NIST]
PHENOL, 2,4,6-TRICHLORO-,
2,3,6-Triklorfenyletansyre C8H5Cl3O2   [Søk: NIST]
BENZENEACETIC ACID, 2,3,6-TRICHLORO-
Klorfenac, 2,3,6-Triklorfenyleddiksyre
Triklormetan CHCl3   [Søk: NIST]
METHANE, TRICHLORO-
Kloroform,
Triklormetansulfenylklorid CCl4S   [Søk: NIST]
METHANESULFENYL CHLORIDE, TRICHLORO-,
(Triklormetyl)benzen C7H5Cl3   [Søk: NIST]
BENZENE, (TRICHLOROMETHYL)-
Triklotoluen,
Triklornaftalen C10H5Cl3   [Søk: NIST]
NAPHTHALENE, TRICHLORO-,
Triklornitrometan CCl3NO2   [Søk: NIST]
METHANE, TRICHLORONITRO-
Klorpikrin,
1,2,3-Triklorpropan C3H5Cl3   [Søk: NIST]
PROPANE, 1,2,3-TRICHLORO-,
S-(2,3,3-Triklor-2-propenyl)bis(1-metyletyl)tiokarbamat C10H16Cl3NOS   [Søk: NIST]
CARBAMOTHIOIC ACID, BIS(1-METHYLETHYL)-, S-(2,3,3- TRICHLORO-2-PROPENYL) ESTER
Tri-allat,
Triklorsilan Cl3HSi   [Søk: NIST]
SILANE, TRICHLORO-,
2,4,6-Triklor-1,3,5-triazin C3Cl3N3   [Søk: NIST]
1,3,5-TRIAZINE, 2,4,6-TRICHLORO-,
1,3,5-Triklor-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion C3Cl3N3O3   [Søk: NIST]
1,3,5-TRIAZINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE, 1,3,5-TRICHLORO-
Triklorisocyanursyre,
trimagnesiumdifosfid Mg3P2   [Søk: NIST]
trimagnesium diphosphide
1,3,5-Trimetylbenzen C9H12   [Søk: NIST]
BENZENE, 1,3,5-TRIMETHYL-
Mesitylen,
Trimetylborat C3H9BO3   [Søk: NIST]
BORIC ACID (H3BO3), TRIMETHYL ESTER
Metylborat,
Trimetylfosfitt C3H9O3P   [Søk: NIST]
PHOSPHOROUS ACID, TRIMETHYL ESTER,
2,2,4 Trimetylheksan-1,6-diisocyanat C11H18N2O2   [Søk: NIST]
HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO- 2,2,4-TRIMETHYL-,
2,4,4-Trimetylheksan-1,6-diisocyanat C11H18N2O2   [Søk: NIST]
HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO- 2,4,4-TRIMETHYL-,
2,4,4-Trimetyl-1-penten C 8H16   [Søk: NIST]

Diisobutylen,
3,5,5-Trimetyl-2-sykloheksen-1-on C9H14O   [Søk: NIST]
2-CYCLOHEXEN-1-ONE, 3,5,5-TRIMETHYL-
Isoforon, 3,5,5-Trimetyl-2-cykloheksen-1-on,
2,4,6-Trimetyl-1,3,5-trioksan C6H12O3   [Søk: NIST]
1,3,5-TRIOXANE, 2,4,6-TRIMETHYL-
Diisobutylen,
trinaatriumheksafluoridoaluminat Na3AlF6   [Søk: NIST]
trisodium hexafluoridoaluminate
kryolitt
trinatriumfosfat(V) Na3PO4   [Søk: NIST]
trisodium phosphate(V)
trinatriumfosfat, trinatriumtetraoxidofosfat
Trinikkeldisulfid Ni3S2   [Søk: NIST]

Nikkelsubsulfid,
2,4,6-Trinitroanisol, C6H5N3O7   [Søk: NIST]

2,4,6-Trinitrofenol C6H3N3O7   [Søk: NIST]
PHENOL, 2,4,6-TRINITRO-
Pikrinsyre,
2,4,6-Trinitroresorcinol C6H3N3O8   [Søk: NIST]
1,3-BENZENEDIOL, 2,4,6-TRINITRO-
Styphninsyre,
2,4,6-Trinitrotoluen C7H5N3O6   [Søk: NIST]
BENZENE, 2-METHYL-1,3,5-TRINITRO-
TNT,
1,3,5-Trioksan C3H6O3   [Søk: NIST]
1,3,5-TRIOXANE
Tioksymetylen,
trioksosilisium(IV)syre H2SiO3   [Søk: NIST]
trioxosilicon(VI) acid
kiselsyre
trioxygen O3   [Søk: NIST]
trioxygen, ozone
ozon
Tripropylboran, C9H21B   [Søk: NIST]

Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat C9H15Br6O4P   [Søk: NIST]
1-PROPANOL, 2,3-DIBROMO-, PHOSPHATE (3:1),
2,4,6-Tris(dimetylaminometyl)fenol C15H27N3O   [Søk: NIST]
PHENOL, 2,4,6-TRIS[(DIMETHYLAMINO)- METHYL]-
Tris(dimetylamin)mesitol,
Tris(2-hydroksyetyl)amin, C6H15NO3   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2,2',2''-NITRILOTRIS-
Trietanolamin,
Tris(2-kloretyl)amin C6H12Cl3N   [Søk: NIST]

2,2',2''-Triklortrietylamin,
Tris(2-kloretyl)fosfat C6H12Cl3O4P   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-CHLORO-, PHOSPHATE (3:1)
Trikloretylfosfat,
Tris(2-metylfenyl)fosfat, C21H21O4P   [Søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, TRIS(2-METHYLPHENYL) ESTER
Triortokresylfosfat,
Trypanblått C34H28N6Na4O14S4   [Søk: NIST]
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3,3'-[(3,3'-DIMETHYL[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYL)BIS(AZO)]BIS[5-AMINO-4-HYDROXY-, TETRASODIUM SALT,