Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
hafnium Hf   [Søk: NIST]
hafnium
1-Heksadekylpyridiniumklorid C21H38ClN   [Søk: NIST]
PYRIDINIUM, 1-HEXADECYL-, CHLORIDE
Cetylpyridinumklorid,
heksafluoridosilikat(2-) anion SiF62-   [Søk: NIST]
hexafluoridosilicate(2-)
Hydrogensiliciumfluorid,
1,1,1,3,3,3-Heksafluorpropan-2-on C3F6O   [Søk: NIST]
2-PROPANONE, 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-
Heksafluoraceton,
1,1,2,3,3,3-Heksafluorprop-1-en C3F6   [Søk: NIST]
1-PROPENE, 1,1,2,3,3,3-HEXAFLUORO, -
Heksafluorpropen,
Heksahydroftalsyreanhydrid C8H10O3   [Søk: NIST]
1,3-ISOBENZOFURANDIONE, HEXAHYDRO-,
Heksahydro-2H-azepin-2-on C6H11NO   [Søk: NIST]
2H-AZEPIN-2-ONE, HEXAHYDRO-
Kaprolaktam,
Heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin C3H6N6O6   [Søk: NIST]
1,3,5-TRIAZINE, HEXAHYDRO-1,3,5-TRINITRO-
Syklonitt,
Heksaklorbenzen C6Cl6   [Søk: NIST]
BENZENE, HEXACHLORO-,
1,4,5,6,7,7-Heksaklorbisyklo-[2.2.1]- hept-5-en-2,3-dikarboksylsyreanhydrid C9H2Cl6O3   [Søk: NIST]
4,7-METHANOISOBENZOFURAN-1,3-DIONE,4,5,6,7,8,8-HEXACHLORO-3a,4,7,7a- TETRAHYDRO-,
1,1,2,3,4,4-Heksaklor-1,3-butadien C4Cl6   [Søk: NIST]
1,3-BUTADIENE, 1,1,2,3,4,4-HEXACHLORO-
Heksaklor-1,3-butadien,
Heksakloretan C2Cl6   [Søk: NIST]
ETHANE, HEXACHLORO-,
1,2,3,4,5,6-Heksaklorsykloheksan C6H6Cl6   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANE, 1,2,3,4,5,6- HEXACHLORO-, (1a,2a,3b,4a,5a,6b)-
Lindan, Heksaklorsykloheksan, Heksaklorcykloheksan,
1,2,3,4,5,6-Heksaklorsykloheksan C6H6Cl6   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANE, 1,2,3,4,5,6-HEXACHLORO-
Heksaklorsykloheksan, Heksaklorcykloheksan,
1,2,3,4,5,5-Heksaklosyklopenta-1,3-dien C5Cl6   [Søk: NIST]
1,3-CYCLOPENTADIENE, 1,2,3,4,5,5-HEXACHLORO-
Heksaklosyklopentadien,
Heksametylentetramin C6H12N4   [Søk: NIST]
1,3,5,7-TETRAAZATRICYCLO[3.3.1.13,7]DECANE,
Heksametylfosforsyretriamid C6H18N3OP   [Søk: NIST]
PHOSPHORIC TRIAMIDE, HEXAMETHYL-,
Heksan C6H14   [Søk: NIST]
HEXANE
n-Heksan,
1,6-Heksandiamin C6H16N2   [Søk: NIST]
1,6-HEXANEDIAMINE
Heksanmetylendiamin,
Heksan-1,6-diisocyanat C8H12N2O2   [Søk: NIST]
HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO-,
1,6-Heksandiylbis(prop-2-enat) C12H18O4   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 1,6-HEXANEDIYL ESTER
1,6-Heksandioldiakrylat,
Heksan-1-ol C6H14O   [Søk: NIST]
1-HEXANOL,
Heksan-2-on C6H12O   [Søk: NIST]
2-HEXANONE
Metylbutylketon,
Heptaklor C10H5Cl7   [Søk: NIST]
4,7-METHANO-1H-INDENE, 1,4,5,6,7,8,8-HEPTACHLORO-3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-
Drinoks
Heptan-2-on C7H14O   [Søk: NIST]
2-HEPTANONE
Metylamylketon,
Heptan-3-on C7H14O   [Søk: NIST]
3-HEPTANONE
Butyletylketon,
hydrazin, diazan N2H4   [Søk: NIST]
hydrazine, diazane
hydridodioksidofosforsyre H2PHO2 (H3PO3)   [Søk: NIST]
hydrido dioxidophosphoric acid, phosphorous acid
fosforsyrling
hydrogenbromid HBr   [Søk: NIST]
hydrogen bromide
i vandig løsning: hydrogenbromidsyre
hydrogencyanid HCN   [Søk: NIST]
hydrogen cyanide
i vandig løsning: blåsyre, hydrogencyanidsyre
hydrogenfluorid HF   [Søk: NIST]
hydrogen fluoride
i vandig løsning: flussyre, hydrogenfluoridsyre
Hydrogenfluorotrioksosulfat(VI) FHO3S   [Søk: NIST]
FLUOROSULFURIC ACID
Fluorsulfonsyre,
hydrogenjodid HI   [Søk: NIST]
hydrogen iodide
i vandig løsning: hydrogeniodidsyre
hydrogenklorid HCl   [Søk: NIST]
hydrogen chloride
"i vandig løsning; saltsyre, hydrogenkloridsyre"
Hydrogenklorotrioksosulfat(VI), ClHO3S   [Søk: NIST]
CHLOROSULFURIC ACID
Klorsulfonsyre,
Hydrogentetrafluoroborat BF4H   [Søk: NIST]
BORATE(1-), TETRAFLUORO-, HYDROGEN
Fluorborsyre, Hydrogenborfluorid, Tetrafluorborsyre,
4-Hydroksy-3,5-dijodbenzonitril C7H3I2NO   [Søk: NIST]
BENZONITRILE, 4-HYDROXY-3,5-DIIODO-
Ioksynil,
2-Hydroksyetyl-2-metyl-2-propenat C6H10O3   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-HYDROXYETHYL ESTER
2-Hydroksyetylmetakrylat ,
2-Hydroksyetylprop-2-enat C5H8O3   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-HYDROXYETHYL ESTER
2-Hydroksyetylakrylat
1-Hydroksy-1'-hydroperoksidisyklo- heksylperoksid C12H22O5   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANOL, 1-[(1-HYDROPEROXY- CYCLOHEXYL)DIOXY]-
1-Hydroksy-1'-hydroperoksidicyklo- heksylperoksid
8-Hydroksykinolinsulfat C18H16N2O6S   [Søk: NIST]
8-QUINOLINOL, SULFATE (2:1) (SALT),
2-Hydroksymetyloksolan C5H10O2   [Søk: NIST]
2-FURANMETHANOL, TETRAHYDRO-
Tetrahydrofurfurylalkohol
4-Hydroksy-4-metyl-2-pentanon C6H12O2   [Søk: NIST]
2-PENTANONE, 4-HYDROXY-4-METHYL-,
2-Hydroksypropyl-2-metyl-2-propenat C7H12O3   [Søk: NIST]

Hydroksypropylmetakrylat,
2-Hydroksypropylprop-2-enat C6H10O3   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-HYDROXYPROPYL ESTER
2-Hydroksypropylakrylat,
Hydroksytrifenylstannan C18H16OSn   [Søk: NIST]
STANNANE, HYDROXYTRIPHENYL-
Fentinhydroksid, Trifenyltinnhydroksid,
Hydroksytrisykloheksylstannan C18H34OSn   [Søk: NIST]
STANNANE, TRICYCLOHEXYLHYDROXY-
Plictran, Syheksatin, Tricykloheksylhydroksytinn,Tricykloheksyltinnhydroksid, Trisykloheksyltinnhydroksid,
(2-Hydroperoksypropan-2-yl)benzen C9H12O2   [Søk: NIST]
HYDROPEROXIDE, 1-METHYL-1-PHENYLETHYL
Dimetylbenzylhydroperoksid, a,a-Dimetylbenzylhydroperoksid