Kjemikeren svarer

Alkaner, samt polaritet og løselighet

Spørsmål - fra Jonas:

Er dette løsemidler for upolare stoffer (de er jo selv upolare) hvordan virker et upolart løsemiddel.

Er alkoholer upolare løsemidler?

Er estere polare løsemidler?

Svar fra Morten Moe

Når det gjelder løsningsmidler og deres evne til å løse opp stoffer er det en tommelfingerregel som er grei å huske: ”Like løser like”.

Alkaner (for eksempel oktan i bensin) er upolare og de vil derfor kunne løse opp andre stoffer som er upolare, slik som for eksempel matolje. Sukker og salt er polare stoffer (og løses godt i vann) er nesten totalt uløselige i alkaner.

Hvordan polare løsningsmidler virker er omtalt tidligere i denne spalten med vann som eksempel. Vannet løses polare stoffer med å danne bindinger med de polare gruppene i molekylene som skal løses opp. Vannet kan både motta og gi fra seg hydrogenbindinger.

Det er krefter som virker mellom upolare stoffer også og disse kalles i mange tilfeller for van der Waals krefter. Det er disse kreftene som holder bensin sammen som en væske; hadde det ikke virket krefter mellom de ulike molekylene i bensin ville bensinen ha fordampet langt hurtigere enn det den gjør.

Et upolart løsningsmiddel vil bryte van der Waals bindingene som er mellom upolare stoffer. Det å tørke bort oljesøl på en sykkel med vann er vanskelig, men med White Spirit går olja bort veldig enkelt.

Dette leder over til neste stoff: Såpe. Såpe løselig både i polare og upolare løsningsmidler fordi såpemolekylene har en stor upolar del og en liten polar del. Når man vasker opp fjernes fett med såpe fordi den lange upolare delen av såpa bryter van der Waalsbindingene i fettet. Såpe+fett søker sammen med andre såpe+fett enheter og til slutt er det blitt mange nok enheter til at det dannet en liten dråpe hvor alt det upolare er inne i dråpen, mens den polare delen på såpemolekylene søker ut mot vannet.

Små alkoholer som metanol, etanol og (iso)propanol er polare løsningsmidler. Når alkoholene blir store som for eksempel oktanol (åtte karbonatomer) blir alkoholen totalt sett for upolar til å kunne regnes som et rent polart løsningsmiddel til tross for at alkoholgruppa har gode polare egenskaper.

Etylacetat, det som lukter i Karlssons klister, er en ester og estere er upolare løsningsmidler. Sammenlignet med vann og alkoholer vil estere kun kunne motta hydrogenbindinger.

(Vist 26046 ganger.)

Emne(r): alkaner, løselighet, polaritet,

Vis alle emner