Kjemikeren svarer

Hva er alkaner?

Spørsmål - fra Meg:
Hva er alkaner, og alkener?

Svar fra Nina Aas, Statoil

Hei!

Alkaner.

Paraffiner, organiske forbindelser som bare består av karbon og hydrogen (hydrokarboner). Generell formel for alkaner er CnH2n+2. De er lite reaktive stoffer som kalles mettede fordi de ikke vil ta opp hydrogen i molekylet ved en addisjonsreaksjon.

Noen av de mest kjente alkanene er metan CH4; etan C2H6; propan C3H8; butan C4H10; pentan C5H12 og heksan C6H14. Alkanenes molekyler kan bestå av uforgrenete karbonkjeder, men kan også være sterkt forgrenete. Dette gir opphav til et stort antall isomere alkaner som til dels kan være meget vanskelige å separere fra hverandre. Petroleum og petroleumsgass består for en stor del av blandinger av alkaner.

Alkener

Olefiner, en type reaktive organiske forbindelser som består av karbon og hydrogen. Generell formel for alkenene er CnH2n. De kalles umettede hydrokarboner fordi de gjerne reagerer med forskjellige reagenser ved å ta dem opp i sitt molekyl ved en addisjon. Setet for reaktiviteten er en dobbeltbinding som finnes i alle alkenmolekyler. Det enkleste av dem, eten (etylen), får da formelen CH2=CH2.

Alkenene kan fremstilles ved forskjellige spaltingsprosesser, f.eks. avspalting av vann fra en alkohol: CH3CH2OH ? CH2=CH2 + H2O. De lavmolekylære alkenene eten og propen, CH3CH=CH2, produseres i store mengder ved cracking av petroleum og naturgass, og er viktige råstoffer i petrokjemisk industri, bl.a. ved fremstilling av plastene (polymerene) polyetylen og polypropylen.

Alkenene får navn etter de tilsvarende alkanene med samme antall karbonatomer ved at endelsen -an byttes ut med -en. Slik svarer f.eks. eten til etan, CH3CH3; og propen, CH3CH=CH2, til propan, CH3CH2CH3. Hydrokarboner som inneholder to dobbeltbindinger kalles alkadiener, f.eks. butadien, CH2=CH-CH=CH2.

Råolje

er en meget kompleks blanding av et stort antall kjemiske forbindelser. Råolje kan være tyntflytende (lett) til seig (tung), alt etter sammensetningen. Hydrokarboner utgjør hovedbestanddelen av råolje, de viktigste er alkaner, naftener og aromatiske forbindelser. Av de mange hovedtypene innen hver gruppe finnes et stort antall isomere forbindelser. I gjennomsnitt består råoljene av 82-87?% karbon og 12-15?% hydrogen.

mvh Nina Aas, Statoil

(Vist 20322 ganger.)

Emne(r): alkaner, alkener,

Vis alle emner