Kjemikeren svarer

Kva er korrosjon?

Spørsmål - fra Marita:
Kva er korrosjon? og kva faktor er det som fremhevar korrosjon? og kva kan me gjer for å beskytte mot det???

Svar fra Tor Hemmingsen

Korrosjon er ikke et nytt fenomen. Det har eksistert helt siden mennesket begynte å lage jern. Korrosjon består av to hovedprosesser. Den ene er jern eller metalloppløsningen (anodereaksjon), mens motreaksjonen (katodereaksjonen) som regel er at oksygen reduseres til hydroksid eller syre som reduseres til hydrogengass. Således vil både bruk av bedre stålkvaliteter eller begrensning av katodereaksjon (som f.eks øke pH eller fjerne oksygen) gi lavere korrosjonshastigheter. Andre metoder er i bruk for å stoppe eller forhindre korrosjon. Disse er som regel kjemisk beskyttelse ved hjelp av inhibitorer, belegg (for eksempel maling), katodisk beskyttelse eller en kombinasjon av disse er også vanlig.

Korrosjon er oppløsning av et metall ved at det skjer en oksidasjon. Tilsvarende må det alltid samtidig kunne skje en reduksjon slik at elektroner kan tas opp. Dette kan være oksygen som reduseres til hydroksid, vann eller syre som reduseres til hydrogengass eller for eksempel kobber kationer som reduseres til metallisk kobber. Korrosjonshastigheten blir som regel styrt av konsentrasjon av de komponenter som blir redusert slik at en høy syrekonsentrasjon gir økt hastighet for jernoppløsning.

Vann er et godt medium for korrosjon, og sammen med salter vil det ha god ledningsevne som fremmer en oksidasjonsprosess ved at korrosjonsproduktene ledes vekk. Korrosjon kan imidlertid også skje i andre løsemidler, men med en mindre hastighet. Således kan naftensyrer i olje forårsake korrosjon på rør og tanker.

Noen av de mest vanlige korrosjonstypene:

Uniform korrosjon/jevn korrosjon
Er den vanligste typen korrosjon og gir en jevn korrosjon over hele metallet. Denne typen er også relativ lett å måle. Materialer som er utsatte for denne korrosjonsformen har i tillegg til å være relativt homogene, en tendens til å ikke kunne lage en overflatefilm i det aktuelle miljøet.

Dette resulterer i at det er denne typen korrosjon som gir størst reduksjon i vekt. Men den er allikevel ikke å oppfatte som en av de farligste formene. Dette fordi tykkelsesreduksjonen relativt lett ved enkle forsøk kan fastlegges. Det er ofte tilgjengelige vernetiltak som effektivt reduserer korrosjonshastigheten til et akseptabelt nivå.

Galvanisk korrosjon
Galvanisk korrosjon oppstår når et edelt metall er i kontakt med et "uedelt metall" (mindre edelt). Då vil det edle metallet opptre som en anode, mens det andre som en katode. Spennings rekken avgjør hvilke metaller som er edle eller uedle. Eks.: Sink er mindre edelt metall enn stål og blir ofte brukt som anodisk beskyttelse (en offeranode). Et godt og vanlig eksempel på galvanisk korrosjon er også messingdeler som er i kontakt med varmtvanns rør i et hus.

Erosjons korrosjon
Erosjons korrosjon oppstår som regel når det oppstår bevegelse mellom metall og korrosjons-mediet. I ekstreme tilfeller kan for eksempel faste bestanddeler i en væske rive ut partikler fra sjølve metallet og gi plastisk deformasjon på metalloverflata, og metallet kan då bli enda mer aktivt. Resultatet er ofte grøfter eller groper med et mønster bestemt av strømretningen og lokale strømningsforhold. Spesielt utsatt for denne typen korrosjon er rør, pumper, dyser, ventiler osv.

Punktkorrosjon
Opptrer ofte som små hull i en ellers uskadet overflate. Grunn til at punktkorrosjon oppstår er ofte en nedbrytning av beskyttelsesfilmen til metalloverflaten. Er ofte vanskelig å oppdage og kan då gjøre store skader.

Spaltekorrosjon
Spaltekorrosjon oppstår i så trange sprekker at væska trenger inn, og at den blir stående i ro der. Denne typen korrosjon oppstår vanligvis innunder flenspakninger, nagle- og skruehoder og malingskanter osv.

Interkrystallinsk korrosjon
Interkrystallinsk korrosjon er lokalisert angrep på eller ved korngrensene med relativt lite angrep på overflata ellers. Dette er en særs farlig fordi sammenhengen mellom korna kan bli så dårlig at strekkrefter ikke kan overføres, materialets seighet blir sterkt nedsatt på et relativt tidlig tidspunkt, og brudd kan oppstå uten forvarsel.

Selektiv korrosjon
Selektiv korrosjon oppstår i legeringer der metallene har ulik edelhet. Det fører til at det minst edle metallet tæres ut. En får då et porøst material med liten styrke og svært dårlig duktilitet.

Spenningskorrosjon
Spenningskorrosjon blir definert som sprekkdannelser som følge av statiske strekkspenninger og korrosjon. Strekkspenningene kan ofte skyldes ytre belastning, sentrifugalkrefter eller temperaturvariasjoner. Men kan også oppstå som følge av indre spenninger som kan skrive seg fra kaldbearbeiding, sveising eller varmebehandling.

Tørr korrosjon
Tørr korrosjon kalles også atmosfærisk korrosjon, dvs at metallet ikke har direkte kontakt med en væske. Det vil likevel dannes væskefilmer på overflaten slik at ioner kan dannes og videre inngå i korrosjonsprodukter.

For våtkorrosjon
er metallet i et væskemiljø, hvor ioner lett kan ledes til og fra overflaten til metallet. Korrosjonshastigheten er som regel mye høyere ved våt korrosjon.

(Vist 24203 ganger.)

Emne(r): korrosjon, jern,

Vis alle emner