Kjemikeren svarer

Hva menes med en redoksreaksjon?

Spørsmål - fra Kristine:
Hva menes med en redoksreaksjon?

Svar fra Finn Myhren

Hei Kristine

Du har stilt et tilsynelatende veldig enkelt spørsmål, men svaret kan være så omfattende at det godt kan fylle et helt kapittel i en lærebok i kjemi.

Selve navnet, redoks-, forteller at det er en reaksjon hvor det foregår både en reduksjon og en oksidasjon samtidig. Dette betyr at du må ha minst to utgangsstoffer hvor det ene oksideres og det andre reduseres.

Du finner redoksreaksjoner innenfor både uorganisk og organisk kjemi.

Den opprinnelige betydningen av ordet "oksidasjon" betydde en kombinasjon av et stoff med oksygen (at stoffer tar opp oksygen), for eksempel nå kull brenner i luft

C(s) + O2(g) --> CO2(g)

eller når jern ruster

4Fe(s) + 3O2(g) --> 2Fe2O3(s)

en reduksjon vil da bety avgivelse av oksygen. Dette kan vi kalle oksygenmodellen.

Husk på at vi kan ha en redoksreaksjon uten at oksygen er involvert i det hele tatt.

En annen modell for redoksreaksjoner kan være "elektronmodellen" der oksidasjon betyr avgivelse av elektron og reduksjon opptak av elektron, men den mest anvendte modellen er oksidasjonstallmodellen der atomtypen som

oksideres får et høyere oksidasjonstall mens atomtypen som reduseres får et lavere oksidasjonstall. Vi bruker oksidasjonstallet som et hjelpemiddel til å bokføre elektroner i en redoksreaksjon.

Oksidasjonstallsregler:

1. Oksidasjonstallet til et grunnstoff i fri tilstand er null

2. Oksidasjonstallet til et ion er lik ioneladningen

3. Summen av oksidasjonstallene til atomene i et molekyl er null

4. Summen av oksidasjonstallene til atomene i et sammensatt ion er lik ioneladningen

5. Oksidasjonstallet til oksygen i kjemiske forbindelser er vanligvis -II. Unntaket er peroksidene, for eksempel hydrogenperoksid (H2O2), der oksidasjonstallet til oksygen er -I

6. Oksidasjonstallet til hydrogen i kjemiske forbindelser er vanligvis +I. Unntak er hydridene, for eksempel natriumhydrid (NaH), der oksidasjonstallet til hydrogen er -I

7. Oksidasjonstallet til alkalimetallene og jordalkalimetallene i kjemiske forbindelser er henholdsvis +I og +II

Redoksreaksjon uten oksygen:

2Rb(s) + Br2(g) --> 2Rb+ + 2Br-

Her oksideres Rubidium fra null til +I, tilsvarende reduseres Brom fra null til -I

Oksidasjonstall i sammensatte ioner og salter:

Forbindelsen kaliumpermanganat KMnO4 er satt sammen av et K+ og et MnO4- ion. Etter regel 7 er oksidasjonstallet for kalium lik +I. etter regel 4 og 5 så har de fire oksygenatomene til sammen et oksidasjonstall på -8.

Siden det sammensatte ionet har en ladning på -1, så må mangan ha et oksidasjonstall på +

7 (-8 + 7 = -1).

Balansert redoksreaksjon:

+II -I +II -I +IV -I +I -I

SnCl2 + 2HgCl2 --> SnCl4 + Hg2Cl2

Klor har oksidasjonstall -I i alle stoffene. Tinn oksideres fra +II til +IV, kvikksølv reduseres fra +II til +I

(Vist 38507 ganger.)

Emne(r): redoksreaksjon, oksidasjon, reduksjon,

Vis alle emner