Vedtekter

Vedtekter for NKS’ Oslo-avdeling

De medlemmer av Norsk Kjemisk Selskap som bor i Oslo eller Oslo
omland danner Oslo avdelingen av Norsk Kjemisk Selskap. Andre medlemmer
av selskapet kan tas opp som medlemmer av avdelingen. Avdelingens
sete (verneting) er Oslo.

§2.

1. Avdelingen ledes av et styre bestående av 7 medlemmer
og 2 varamedlemmer. Leder, nestleder, sekretær, kasserer og
3 styremedlemmer. Ett av styremedlemmene skal være industrirepresentant.
Styret velges på den ordinære generalforsamlingen, med
alminnelig flertall og for to år om gangen, slik at 5 medlemmer
er på valg det ene året og 4 det påfølgende.
Valgbare er avdelingens ordinære medlemmer. Dersom det foreligger
flere forslag til avstemming, skal denne foregå skriftlig.
Den sist avgåtte leder bør fortsette som styremedlem
i neste styre.

2. Forslag til medlemmer av styre og råd skal fremlegges
på generalforsamlingen av et valgstyre bestående av
3 personer, hvorav en er medlem i styret. Valgstyret velges av generalforsamlingen
for 2 år om gangen.

3. Medlemmer til rådet velges fra styret.

§3.

Innen rammen av selskapets vedtekter har avdelingens generalforsamling
av ordinære medlemmer den øverste myndighet i avdelingens
saker. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen
utgangen av februar etter innkalling fra styret med minst 14 dagers
varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan med varsel som
fastsatt for ordinær generalforsamling innkalles av styret,
når dette finner det påkrevd, eller når skriftlig
motivert krav foreligger fra minst 25 av avdelingens ordinære
medlemmer.

På den ordinære generalforsamlingen legger styret fram
melding om avdelingens virksomhet i det siste år og dessuten
regnskap i revidert stand og budsjettforslag for det neste år.
Generalforsamlingen avgjør spørsmålet om decharge
for regnskap og årsmelding og vedtar budsjett for det nye
regnskapsår. Styret kan ikke forplikte avdelingen økonomisk
uten med generalforsamlingens samtykke og med sams underskrifter
av leder (fung. leder) og kasserer. Generalforsamlingen velger avdelingens
styre og revisor for det neste år. Til hver årlig generalforsamling
utarbeides en medlemsmatrikkel.

§4.

Medlemsmøter holdes som regel minst en gang månedlig
i vinterhalvåret oktober-mai. På disse møtene
behandles interne saker, holdes foredrag med diskusjon om kjemiske
emner av vitenskapelig, teknisk eller sosialøkonomisk art
og drøftes spørsmål til framhjelp av kjemisk
vitenskap og teknikk og ivaretaking av kjemikerstandens interesser.
Når avdelingen skal virke utetter, forholdes i samsvar med
selskapets vedtekter. Saken skal være gjort kjent for de ordinære
medlemmer i skriv fra styret senest 8 dager før det møtet
der saken kommer til behandling. Møter er ikke vedtaksføre
uten at minst 25 av avdelingens ordinære medlemmer er tilstede.
Denne bestemmelse gjelder dog ikke gjentatt generalforsamling. Alle
medlemmer av Selskapet har adgang til avdelingens møter.

§5.

Den årlige kontigent til avdelingen fastsettes av generalforsamlingen.

§6.

Avdelingens regnskapsår er det samme som til enhver tid for
selskapet fastsatt. Regnskaper revideres av 2 på generalforsamlingen
valgte revisorer, hver med funksjonstid ett år.

§7.

Avdelingens vedtekter kan bare endres av en generalforsamling.
Forslag til vedtektsendring må være sendt inn til styret
senest en måned før generalforsmalingen og må
være sent til hvert av avdelingens ordinære medlemmer
senest 14 dager før generalforsamlingen holdes. Til endring
av foreningens vedtekter trengs minst 2/3 flertall på en generalforsamling
der minst 15 % av avdelingens ordinære medlemmer må
være tilstede. Er en slik generalforsamling ikke vedtaksfør,
er neste generalforsamling i ethvert fall vedtaksfør med
hensyn til de på foregående dagsorden oppførte
saker.

§8.

Spørsmål om avdelingens oppløsning bringes
inn for generalforsamlingen på samme måte som fastatt
for vedtektsendringer . Ved stemmegivning skal minst 2/3 av avdelingens
ordinære medlemmer ha avgitt stemme, og det trengs 3/4 stemmeflertall.
Dog ansees spørsmålet som bortfalt når minst
så mange medlemmer stemmer for at avdelingen skal bestå,
som ifølge selskapets vedtekter er nødvendig for å
danne en avdeling av selskapet.

Avdelingens eventuelle midler tilfaller selskapets fond og forvaltes
som fastsatt for fondets midler.