Torsdag 25. april kl. 19:00

Foredragsholder: Mali H. Rosnes
Tema: An introduction to polyoxometalates and their applications
Sted: Tripletten, 3069, Realfagbygget, Universitetet i Bergen

Polyoksometalater (POM-er) er en type anioniske metalloksid-forbindelser som viser stor strukturell allsidighet og spennende kjemiske egenskaper. Foredraget vil gi en kort introduksjon til POM-er, samt en introduksjon til noen av deres mest lovende bruksområder. Den strukturelle allsidigheten og den enkle modifikasjonen forbundet med POM-er tillater finjustering av kjemiske egenskaper som kan tilpasses avanserte bruksområder som materialvitenskap og katalyse. Design og syntese av nye POM-er representerer en utfordrende satsing innen materialkjemi og er et verdifullt verktøy for utvikling av nye kjemiske og katalytiske egenskaper. Foredraget vil belyse dagens forskningsaktivitet i laboratoriet i 4. etasje.

Polyoxometalates (POMs) are a class of polyanionic metal-oxo clusters with vast compositional diversity and remarkable physicochemical properties. The talk will give a short introduction to POMs, as well as an introduction to some of their most promising applications. The structural versatility and easy modification associated with POMs allow for fine-tuning of chemical properties tuned for advanced applications in areas such as materials science and catalysis. Design and synthesis of novel POMs represent a challenging venture in the field of material chemistry and is a valuable tool in engineering their catalytic properties. The talk will shine light on the current research activities in the laboratory on the 4th floor.