Vedtekter

1. Navn
Faggruppens navn er Norsk kjemisk selskaps faggruppe for kvantekjemi og modellering.

2. Formål
Faggruppen dekker metodeutvikling innen og anvendelse av kvantekjemi og molekylmodellering for å forstå kjemiske systemer i bred forstand. Faggruppens formål er å øke interessen for og bidra til tverrfaglig kontakt mellom områdene nevnt ovenfor ved jevnlig å arrangere faglige møter.

3. Organisasjon og ledelse
Faggruppen er landsomfattende og ledes av et styre som er underlagt hovedstyret i Norsk Kjemisk Selskap (NKS).

4. Medlemskap
Alle med interesse for faggruppens virksomheter kan bli medlemmer. Kontingentens størrelse fastsettes av hovedstyret i NKS etter forslag fra faggruppen.

5 Styret a. Alle styremedlemmene skal være medlemmer av NKS
b. Styret bør ha en sammensetning som dekker den faglige og geografiske utbredelsen av fagområdet. Styret består av: leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Det velges to vararepresentanter.?I tillegg utpeker generalforsamlingen etter forslag fra styret en valgkomite bestående av to medlemmer, og en revisor.
c. Funksjonstiden er to år. Leder, kasserer og ett styremedlem står på valg annethvert år. Nestleder, sekretær og det andre styremedlemmet står på valg det mellomliggende år.
d. Valgkomiteens forslag til styrerepresentanter forelegges en årlig generalforsamling til behandling og oversendes NKS’s råd til godkjennelse.

6 Styrets oppgaver
a. Organisere møter, kollokvier, ekskursjoner, kurs, symposier, osv. innenfor områdene faggruppen dekker.
b. Sørge for at tidskriftet «Kjemi» holdes underrettet om virksomheten.
c. Fremlegge årsberetning om faggruppens virksomhet for rådet i NKS.
d. Fremlegge revidert regnskap for hovedstyret i NKS.
e. Forestå kontakt med nordiske, europeiske og internasjonale organisasjoner innen fagområdet, og utpeke norske representanter til disse.

7. Endringer av statuttene
Endringer til statuttene kan foreslås av hovedstyret eller faggruppens styre og vedtas av rådet i NKS.

8. Oppløsning
Faggruppen kan oppløses av rådet i NKS med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller faggruppens midler Norsk Kjemisk Selskap.