Vedtekter

Vedtekter for Norsk Kjemisk Selskaps faggruppe for krystallografi og strukturkjemi

§1 Navn
Faggruppens navn er Norsk Kjemisk Selskaps faggruppe for krystallografi og strukturkjemi.

§2 Formål
Faggruppens formål er å øke interessen for og bidra til tverrfaglig kontakt innen feltet krystallografi. Faggruppen er et bindeledd til tilsvarende organisasjoner i andre land, og representerer Norge i International Union of Crystallography (IUCr) og European Crystallographic Association (ECA).

§3 Organisasjon og ledelse
Faggruppen er en landsomfattende faggruppe under Norsk Kjemisk Selskap (NKS). Den er ledet av et styre som er underlagt hovedstyret, og lederen for faggruppen er medlem av rådet i NKS. Faggruppen er ansvarlig for Norges medlemskap i IUCr og ECA. (Adhering body).

§4 Medlemskap
Alle medlemmer i NKS med interesse for krystallografi og strukturkjemi kan bli medlem av faggruppen.

§5 Styrets sammensetning

a) Styremedlemmene må være medlem av NKS.
b) Styret bør ha en slik sammensetning at de ulike fagområdene innen krystallografi og strukturkjemi er representert.
c) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer.
d) Hvert styremedlem bør sitte i minst 2 år.

§6 Styrets oppgaver

a) Å holde fagmiljøene innen krystallografi oppdatert om IUCr og ECA aktiviteter og legge til rette for symposier og møter innen krystallografi.
b) Å være nasjonal komite for Norges medlemskap i IUCr
c) Å utpekte og sende norsk representant til generalforsamlingene i IUCr og ECA.
d) Å holde tidsskriftet «Kjemi» orientert om virksomheten
e) Å legge frem årsberetning om faggruppens virksomhet og revidert regnskap for generalforsamlingen i faggruppen og for hovedstyret.
f) Å utarbeide forslag til nytt styre i faggruppen. Forslaget legges frem for årsmøtet.
g) Å innkalle til generalforsamling i faggruppen med minst to ukers varsel.

§7 Generalforsamlingens sammensetning og oppgaver
Generalforsamlingen består av medlemmer av faggruppen. Generalforsamlingen godkjenner årsberetning og regnskap for videre forsendelse til hovedstyret og rådet, og velger styremedlemmer.

§8 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer sendes til styret som legger disse fram for generalforsamlingen. Endringer i vedtektene behandles av generalforsamlingen og sendes til endelig godkjenning av hovedstyret i NKS.

§9 Oppløsning
Faggruppen kan oppløses av rådet med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller faggruppens midler NKS.