Kjemikeren svarer

Er polaritet er det samme som dipol?

Spørsmål - fra Adelina:
Hei! Jeg lurer på om polaritet er det samme som dipol. F.eks når et molekyl er polart, er det alltid da dipolt også?

Svar fra Jorunn Sletten

Et molekyl som har en positiv og en negativ side er et polart

molekyl. Et slikt molekylet er en dipol.

Et molekyl kan imidlertid inneholde polare, kovalente bindinger uten at

molekylet dermed er en dipol. Det vil avhenge av symmetrien til molekylet.

La meg illustrere dette med et par eksempler:

Vann, H2O, er et V-formet molekyl (vinkelen H-O-H 104.5 grader).

Oksygen er mer elektronegativt (trekker mer på elektronene i O-H bindingen) enn hydrogen. Molekylet vil ha en negativ side (der O ligger) og en positivside (der H-atomene er).

Vannmolekylet er polart, det er en dipol.

For karbontetraklorid, CCl4, har vi derimot en annen situasjon. Cl er mer elektronegativt enn C, C-Cl bindingene vil dermed være polare, kovalente bindinger. Molekylets symmetri (tetraedrisk form, alle Cl-C-Cl vinkler 109 grader) er imidlertid slik at midtpunktene for negativ ladning og positiv ladning faller sammen.

Karbontetraklorid er dermed ikke et polart molekyl, det er ikke en dipol, selvom C-Cl bindingene er polare.

(Vist 12921 ganger.)

Emne(r): polaritet, dipol,

Vis alle emner