Kjemikeren svarer

Syre eller base?

Spørsmål - fra Kris:
Hvordan ser jeg om det er en syre eller base?

Svar fra Morten Moe

Hei!

En syre er et stoff som kan avgi et proton, mens en base er et stoff som kan ta opp et proton.

Litt forenklet kan man si at en sur løsning har et overskudd av H+ ioner mens en basisk løsning har et overskudd av OH- ioner.

Svaret du får gjelder for forbindelser som blir løst i vann.

For organiske forbindelser gjelder at gruppa -COOH er en syre. -OH er også en syre dersom den sitter på en aromatisk ring, men den er svakere enn -COOH.

For organiske baser gjelder det at de inneholder et N-atom, selv om det finnes et par unntak hvor N-atomet ikke er spesielt basisk.

For uorganiske stoffer kan man si følgende:

Man må se hva man ender opp med etter at stoffet har dissosiert (dvs løst seg i vann). Om et stoff er en syre eller base avgjøres av hvor stabile produktene er i en mulig dissosiering.

For NaOH kan man gjette at det er to muligheter for dissosiering:

1) NaOH -> NaO- + H+ eller

2) NaOH -> Na+ + OH-

Sistnevnte reaksjon vil være mye mer sannsynlig enn reaksjon 1) fordi ionene Na+ og OH- tilsammen er langt mer stabile enn NaO- og H+. NaOH er følgelig en base siden reaksjonen som avgir OH- ioner er den mest gunstige.

For HNO3 [O(O)NOH] kan man også gjette at det er to muligheter for dissosiering:

1) [O(O)NOH] -> NO2+ + OH- eller

2) [O(O)NOH] -> NO3- + H+

Her er ionene i reaksjon 2) tilsammen langt mer stabile enn ionene fra reaksjon 1). HNO3 er derfor en syre siden den avgir et proton.

Eksempler på baser: NH3, KOH, Ca(OH)2

Eksempler på syrer:H2SO4, H3PO4, HCl

(Vist 34832 ganger.)

Emne(r): syre, base,

Vis alle emner