Årsberetning for år 2001
Norsk Kjemisk Selskap Oslo Avdelingen

Styret i Norsk Kjemisk Selskap Oslo Avdelingen har i år 2000 hatt følgende sammensetning:

Leder Jarle André Haugan, Nycomed Imaging
Nestleder Dag Dawes, Bryn & Aarflot AS
Sekretær Bjørnar Arstad, Kjemisk Institutt, UiO
Kasserer Ingegerd Rustad, SINTEF
Styremedlemmer Carl H. Gørbitz, Kjemisk Institutt, UiO
  Rolf Vogt, Kjemisk Institutt, UiO
  Hege Karlsen, (ind.repr.), Nycomed Imaging
Varamedlemmer Leif Haldor Bjerkeseth, FFI
  Jon Efskind, Kjemisk Institutt, UiO
           
Revisorer Inger Reidun Aukrust, SINTEF
Aktiviteten i 2001 har vært god. Det ble holdt 8 medlemsmøter med 29 – 125 fremmøtte. Størst oppslutning hadde Forskningssjef Bjørn Arne Johnsen fra Forsvarets forskningsinstitutt. Styret oppfordrer fortsatt medlemmene om å fremsette forslag til foredragstemaer.

Styret hadde 9 styremøter i 2001.

Osloavdelingen hadde 897 medlemmer ved utløpet av år 2001.

Avdelingen var representert på rådsmøtet 11. mai ved Jarle André Haugan, Dag Dawes og Bjørnar Arstad.

Osloavdelingen vil takke tidskriftet Kjemi og Kjemisk Institutt ved UiO for godt samarbeid. Vi takker Bryn & Aarflot AS for annonsestøtte. En stor takk rettes til Kripos og Arcus AS for at de tok gjestfritt imot oss. Til slutt også en stor takk til alle foredragsholdere som stilte opp og hold foredrag for oss.

Medlemsmøter i år 2001 finnes under Program 2001

Økonomi
 
Styret har bevilget en sum på kroner 10 000,- som støtte til kjemikerforeningen Proton’s arbeide med et sosialt møtelokale for bruk i Proton’s arrangementer. Når lokalet står ferdig kan NKS Osloavdelingen nyttiggjøre seg av dette i forbindelse med sosiale sammenkomster i for- eller etterkant av medlemsmøter. Proton har per januar 2002 ikke benyttet noen av de bevilgede midlene.
 
Jarle André Haugan
(leder)
Bjørnar Arstad
(sekretær)