Program 2001

NORSK KJEMISK SELSKAP OSLO AVDELINGEN
inviterer til
Bedriftsbesøk hos Arcus AS
med omvisning, vinsmaking og foredrag

Onsdag 5. desember 2001 kl. 1800 hos Arcus AS

Haslevangen 16, Oslo

Program:

  1. Oppmøte ved hovedporten Arcus AS kl 1800
  2. Omvisning i produksjonslokaler og på fatlager
  3. Vinsmaking med foredrag om vin
  4. Ost, baguetter og vin, avslutning senest ca. kl 2100

Bindende påmelding til Ingegerd Rustad, SINTEF, Oslo

e-post: Ingegerd.Rustad@chem.sintef.no

Tlf. direkte linje: 22 06 74 09

Det må betales kr. 250,- pr. deltager. NKS Oslo Avdelingen gir tilskudd kr.125,- pr. deltager. Hver deltager må betale inn kr.125,- på kontonummer som oppgis ved påmelding.

Avmelding må mottas innen onsdag 28. november 2001 hvis refusjon skal gis.

Obs.: På grunn av plasser i auditoriet er deltagerantallet
begrenset oppad til 40.

Transport:

T-bane (Grorudbanen) til Hasle eller Økern

Eller bussrute 21 for lokalkjente

Hjertelig velkommen!

Arcus AS og Styret

NKS Oslo inviterer til foredrag onsdag 14. november 2001 kl 17.00

i Auditorium 3, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo (inngang Apalveien)

Forskningsleder Ole Kristian Hjelstuen

Isopharma FoU, Amersham Health

"PET – Molekylær Imaging"

Agenda: 17.00 – 17.45 Enkel servering

18.00 – 19.00 Foredrag

Etter foredraget vil det bli servering av drikke og anledning til å treffe foredragsholder

Sammendrag

Positron-emisjonstomografi (PET) er en medisinsk billeddiagnostikk i sterk framgang. Det er forventet at PET kan bli like stort i anvendelse som konvensjonell nukleærmedisin med SPECT (single photon emission computed tomography). Årsakene til den forventede veksten ligger bl.a. i at PET kan kvantifisere opptaket av radionuklid og bærermolekyl i en kreftsvults, en del av hjernen eller annet målorgan i kroppen. Samtidig er det beslutningen hos amerikanske myndigheter om dekning av enkelte PET-undersøkelser som har satt fart i utviklingen akkurat nå.

PET er ingen ny teknologi. Allerede ved anskaffelsen av syklotronen på Blindern var mulighetene for produksjon av PET radionuklider et element i argumentasjonsrekken. Men det er likevel først de siste få årene at Blindern-syklotronen har fylt denne funksjonen. Nå produseres fluor-18 på rutinebasis for forsendelse til Isotoplaboratoriene på Kjeller og innkorporering i deoksyglukose, et sukkermolekyl som kan brukes i diagnose av metabolske prosesser i en rekke sykdomstilstander. Selv om Norge ikke ennå har noe PET-senter, kan det på denne måten likevel gjøres "fattigmanns-PET" ved to nukleærmedisinske avdelinger i Oslo.

Et medisinsk PET-senter er bygget rundt en syklotron. Det er først når et dedikert PET-kamera står nær en syklotron, at de interessante radionuklidene 11C, 13N og 15O med hhv 20, 10 og 2 minutters halveringstid kan nyttiggjøres. Disse radionuklidene kan inkorporeres i ryggraden av et bæremolekyl som tillater tilstrekkelig hurtig syntese. På den måten innføres radioaktiviteten uten endringer i strukturen av bæremolekylet, noe som er ulikt konvensjonell nukleærmedisin som i størst utstrekning baserer seg på technetium-preparater der metallet technetium er kompleksbundet.

PET-preparatene som benyttes i mennesker må oppfylle myndighetenes krav til GMP-produksjon av legemidler. Dette innebærer omfattende krav til innredning og dokumentasjon, samt prosess- og sluttkontroll. Disse kravene skal sikre pasientene mot injeksjon av helseskadelige preparater, og vil være en kostnadsdriver i et PET-senter.

Nye bæremolkyler for bruk i human medisin gjenstår fortsatt å utvikle, og ikke minst forbedring av eksisterende syntesemetoder for rask inkorporering av radionukliden. Tilsvarende utvikling og forbedring av on-line analysemetoder er nødvendig.

Alle er hjertelig velkommen

Styret

NKS Oslo inviterer til foredrag torsdag 25. oktober 2001 kl 17.00

i Auditorium 3, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo (inngang Apalveien)

Forskningssjef Bjørn Arne Johnsen

Forsvarets forskningsinstitutt

"Kjemiske og biologiske våpen i krig og terror"

Agenda: 17.00 – 17.45 Enkel servering

18.00 – 19.00 Foredrag

Etter foredraget vil det bli servering av drikke og anledning til å treffe foredragsholder

Sammendrag

Historisk sett har kjemikalier vært benyttet som et våpen flere tusen år tilbake i tiden. I tidligere tider var det tilfeldige oppdagelser om en kjemisk forbindelses egenskaper og effekter som var avgjørende for om det var egnet til bruk i en konflikt. Det er først i nyere tid at det har foregått forskning med tanke på å utvikle nye kjemiske våpen hvor våpnenes egenskaper har vært hovedfokus.

Spekteret av stoffer som kan gå inn under betegnelsen kjemiske og biologiske våpen er stadig økende og det er ingenting som tyder på at forskning og nyutvikling er stoppet opp. Avtalene som forbyr forskning, produksjon, lagring og bruk synes derfor ikke fullt ut å ha den ønskelige effekt.

Den generelle tilgang på informasjon som man nå har, gjør at muligheten for at terrorgrupper og andre grupper som vil tilegne seg oppmerksomhet, får kjennskap til at slike våpen finnes og at det ikke nødvendigvis trengs store ressurser og ekspertise for å fremstille eller bruke de.

Det vil bli orientert om trusselen fra kjemiske og biologiske våpen, hvilke typer som finnes, hvordan de virker og hvilke tiltak som kan iverksettes for å prøve å være bedre beredt på å møte den trusselen de utgjør.

Alle er hjertelig velkommen

Styret

Bedriftsbesøk hos KRIPOS

NKS Oslo inviterer til bedriftsbesøk hos Kriminalpolitisentralen (KRIPOS)

onsdag 9. mai 2001 kl 17:00 i Brynsalléen 6, 0667 Oslo.

Kriminalpolitisentralen er et sentralt bistandsorgan for norsk politi med spisskompetanse innen teknisk og taktisk etterforskning samt nasjonalt og internasjonalt politisamarbeid. Oppgavene er mangfoldige. På Kripos er det ca. 300 ansatte innen flere forskjellige yrkesgrupper: Embedsmenn, polititjenestemenn, kontorfunksjonærer, laboranter, ingeniører, fotografer, oversettere, samfunnsvitere, IT-spesialister, skriftgranskere m. fl.

Kripos flyttet i år 2000 inn i nye lokaler i Brynsalléen som er skreddersydd for KRIPOS sin virksomhet. Bygget består av totalt 640 rom fordelt på ca. 20 000 m2, hvorav 111 er laboratorierom.

Besøket vil begynne med en generell orientering av Terje Kjeldsen om institusjonen:

  • Fra tonn til pikogram, og fra kvalifisert synsing til eksakt vitenskap
  • Forensisk vitenskap og kriminalteknikk
  • Hvordan utnytte de "tause vitner"
  • Kriminalpolitisentralen (Kripos) - en serviceinstitusjon for politi og påtalemyndighet i Norge gjennom 40 år

Her vil historikk, organisering, arbeidsområder, metoder og resultater bli berørt. Under orienteringen vil det bli servering av rundstykker o. a.

Etter orienteringen arrangeres det gruppevis omvisning i de mest aktuelle deler av bygget, bl. a. laboratorie-avdelingen.

Programmet vil forsøke å presentere et tverrsnitt av Kripos sin virksomhet med fokus på interessante arbeidsområder, spesielle metoder og konkrete saker/resultater.

Påmelding innen mandag 7 mai til Jarle André Haugan på tlf 23 18 52 61 eller aller helst på e-post jarle.andre.haugan@no.nycomed-amersham.com.

NB! Maksimalt 50 personer kan delta basert på "først til mølla"-prinsippet.

NORSK KJEMISK SELSKAP
OSLO AVDELINGEN

inviterer til foredrag onsdag 28. mars kl 19.15
i Auditorium 3, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo (inngang Apalveien)
 
Peter Hemmersbach
Dopinglaboratoriet ved Aker Sykehus
 
"Antidopingarbeid og dopinganalyser
– kan den analytiske utviklingen møte utfordringene?"
 

Abstract

Hendelsene under OL i Sydney og under Ski-VM i Lahti har vist at utfordringene til antidopingarbeid forandrer seg meget raskt med tiden. Dette er ikke et nytt fenomen, men har vært kjennetegn til både doping og antidoping de siste årtiene. Fremskritt i farmasøytisk og farmakologisk forskning har blitt overført til dopingmisbruk i løpet av veldig korte tidsperioder. Vurderingene av etiske og medisinske aspekter, så vel som spørsmål om effektivitet har blitt satt til side i stor grad. Om den sterkt økende kommersialiseringen av idretten har vært med på å akselerere en slik "dopingkultur" kan det spekuleres om.

Nye problemstillinger for dopinglaboratoriene har vært misbruk av endogene proteinhormoner (f. eks. erytropoietin EPO), avgrensning til endogen steroidproduksjon, designer-steroider på det såkalte kosttilskuddsmarkedet (f. eks. nandrolon-derivater) og maskeringsmidler (f. eks. Hydroxyetyl-stivelse HES). Samtidig har den analytiske utviklingen gitt nye muligheter til å møte disse utfordringene. Ikke alle problemene er like "lett" å løse, og størrelsen av fremskritt i dopinganalysene bestemmes også av den viljen myndighetene viser i form av forskningsmidler.

Selv om det er vanskelig å forestille seg en dopingfri idrett i fremtiden, har den analytiske delen av dopingkontrollen utviklet seg til et fagintegrert forsknings- og vitenskapsmiljø hvor kjemi, farmasi, farmakologi og medisin arbeider hånd i hånd.

Etter foredraget vil det bli enkel servering

Alle er hjertelig velkommen

Styret

Generalforsamling 2001 m/foredrag og festmiddag

Lørdag 17. februar kl 1800 i Det Norske Videnskaps-Akademi,

Drammensveien 78, Oslo

GENERALFORSAMLING

Dagsorden:
1. Konstituering
2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning for 2000
4. Regnskap for 2000
5. Budsjett for 2001
6. Valg av styre, revisorer, rådsmedlemmer og valgkomite

FOREDRAG

Forskningsdirektør Harald Rønneberg,
Borregaard Synthesis FoU, Sarpsborg,vil holde foredraget:

" Kjemiens fremtid i Norge ".

FESTMIDDAG

Etter generalforsamlingen og foredraget vil det bli servert festmiddag med mulighet til å bli kjent med nye kjemiker-kolleger samt treffe gamle kjente. Festtaler er i år Arvid Mostad .

Festmiddagen koster 300,-. Betales på bankkonto 9235.16.14074, NKS Oslo Avdelingen, Ingegerd Rustad SINTEF, P.B. 124 Blindern, 0314 Oslo, innen 9. februar.

Bindende påmelding (også ved deltagelse kun på generalforsamling/foredrag) innen 9. februar til Dag Dawes, Bryn & Aarflot AS, e-post: DD@baa.no
tlf: 22 00 31 33, fax 22 00 31 31

Pent antrekk. Hjertelig velkommen!

Styret