Program 2002

NORSK KJEMISK SELSKAP
OSLO AVDELINGEN

 

inviterer til foredrag

torsdag 12. desember 2002 kl 17.00

i Auditorium 3, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo (inngang Apalveien)

 

Forsker Dr. Scient Erland Bråthen, Matforsk, Ås

Akrylamid i mat

 

Agenda: 17.00 – 17.45 Enkel servering    
  18.00 – 19.00 Foredrag    
         
Etter foredraget vil det bli servering av drikke og anledning til å treffe foredragsholder

Sammendrag

Den 24. april i år offentliggjorde Universitetet i Stockholm sammen med Livsmedelsvärket i Sverige at det var funnet akrylamid i stekt mat. Siden akrylamid er antatt å være kreftfremkallende, resulterte dette i stor aktivitet fra næringsmiddelindustrien, myndighetene og forskningsmiljøer både i Norge og utlandet. Siden da har man funnet ut en del om hvordan og under hvilke betingelser akrylamid dannes, blant annet at dannelsen har nær sammenheng med Maillard-reaksjonen. Men det står fortsatt mye arbeid igjen før man kan si at akrylamidgåten er løst. Foredraget vil ta for seg historien frem til nå , hva som er gjort og planlagt gjort nasjonalt og internasjonalt og mulige, mer eller mindre godt belagte, dannelsesmekanismer vil bli diskutert.

Alle er hjertelig velkommen

Styret

NORSK KJEMISK SELSKAP
OSLO AVDELINGEN

inviterer til

Bedriftsbesøk hos Aass Bryggeri, Drammen

- Med omvisning, kåseri og smaksprøving

Tirsdag 22. oktober 2002

Det settes opp en buss fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Program:

17.45 Oppmøte Kjemisk Institutt, UiO

18.00 Bussavgang

19.00 Besøket starter

22.00 Besøket slutter. Bussen går tilbake til Oslo

Besøket starter med en omvisning, deretter blir det smaksprøver og til slutt et ølkåseri.

Bindende påmelding innen torsdag 17. oktober til:

Anette Kjørholt, tlf 23 18 55 47, e-post anette.kjorholt@amersham.com.

Kun 50 plasser. "Først til mølla"-prinsippet gjelder….

Alle er hjertelig velkommen

Styret

NORSK KJEMISK SELSKAP
OSLO AVDELINGEN

inviterer til foredrag torsdag 26. september 2002 kl 17.00

i Auditorium 3, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo (inngang Apalveien)

Førsteamanuensis Rolf Vogt

Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Sur nedbør og miljøforskere uten grenser
– erfaringer fra et tverrfaglig sur nedbør prosjekt i Kina

Agenda: 17.00 – 17.45 Enkel servering
  18.00 – 19.00 Foredrag
Etter foredraget vil det bli servering av drikke og anledning til å treffe foredragsholder

Sammendrag

Forskere i Norge har i mer enn 30 år studert virkningen av sur nedbør. Mye ny kunnskap om hvordan kjemien i naturen fungerer er generert gjennom denne forskningen. Dette har gjort oss i stand til å lage modeller som simulerer effekten av sur nedbør med rimelig nøyaktighet slik at vi er i stand til å anslå omtrentlige tålegrenser for vann. Sur nedbørforskning har i stor grad basert seg på feltarbeid og overvåkningsprogrammer av vann, jord og skog. Dette var et tverrfaglig pionerarbeid da erfaring med slik forskning var liten. I ettertid ser en imidlertid at arbeidet kunne vært mer effektivt bl.a. med enda bedre tverrfaglig samarbeid.

I flere land i Asia har det vært en kraftig økning i utslipp av svovel – og tildels nitrogenoksider, stoffer som fører til sur nedbør. Vår gruppe startet et samarbeid med kinesiske forskere allerede i 1988. Dette har utviklet seg til et bilateralt bistands/forsknings prosjekt, IMPACTS. NORAD støtter prosjektet med 30? millioner kroner mens kinesiske myndigheter skal bidra med 10 millioner kroner. IMPACTS (Integrated Monitoring Program on Acidification of Chinese Terrestrial Systems) prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom 5 store miljøforskningsinstitutter i Østlandsregionen. (NIVA, NILU, NIJOS, NLH, Skogforsk), samt NUPI og UiO, og 10 miljøinstitutter i Kina. Fem nedbørsfelter er etablert i Kina med utstyr for kontinuerlig overvåkning og prøvetakning av luft, skog, feltvegetasjon og jord samt vannet på sin vei igjennom feltet. Et hovedmål er at prosjektet skal bidra til at man i Asia unngår å gjøre de samme feilene innen forskning på sur-nedbør som de som ble gjort i vestlige land. Bedret kunnskap vil også gi grunnlag for mer effektive tiltak for å motvirke skader.

Foredraget vil fokusere på forskjellene mellom Kina og Norge innen forskning og miljøkjemi. Samarbeidsproblemer knyttet til kulturforskjeller vil også bli omtalt.

Alle er hjertelig velkommen

Styret

NORSK KJEMISK SELSKAP
OSLO AVDELINGEN

inviterer til

Bedriftsbesøk hos

NORSK ISKREM ("Diplom Is")

Med omvisning og smaksprøving

Mandag 13. mai og tirsdag 14. mai 2002 (2 puljer)

Sted: Gjelleråsen (Brænnaveien 10, 1483 Skytta)

Program

18.00 Oppmøte

18.00 – 18.15 Generell info

18.15 – 19.30 Rundtur i fabrikken med guide

19.30 SMAKSPRØVER, spørsmål, oppsummering

Bindende påmelding innen 6 mai til:

Anette Kjørholt, tlf 23 18 55 47, e-post anette.kjorholt@amersham.com.

Begrenset antall plasser: 25 hver dag. Vennligst angi preferert dato og eventuell reservedato. "Først til mølla"-prinsippet gjelder….

Transportmulighet: Buss 301

Alle er hjertelig velkommen

Styret

NORSK KJEMISK SELSKAP
OSLO AVDELINGEN
inviterer til foredrag onsdag 21. mars 2002 kl 17.00
i Auditorium 3, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo (inngang Apalveien)
 
Ola Nilsen
Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo,
" Snøkrystaller, et brev fra himmelen."
 
Agenda:
17.00 – 17.45 Enkel servering
18.00 – 19.00 Foredrag
 

Etter foredraget vil det bli servering av drikke og anledning til å treffe foredragsholder

Sammendrag

Hver vinter dukker snøkrystallene opp, hvilket kan være til stor glede, men også forargelse. Ser vi nøye på dem ser vi at alle er forskjellige, men likevel med mange fellestrekk. Snøkrystallene har alle samme krystallstruktur, men likevel dannes et vell av forskjellige former, alt fra nåler til store plater med intrikate former. Felles for dem alle er at de har sekstallig symmetri, og ser vi nøyere på dem overraskes vi av hvor symmetriske de faktisk er.

Dette foredraget vil forsøke å forklare likhetstrekkene hos de forskjellige snøkrystallene, men også hvorfor de er så ulike. Vi skal se på hvordan snøkrystaller dannes og hvordan de vokser til sine forskjellige former, samt hvorfor de blir så symmetriske som de blir. Vi kommer også inn på at snøkrystaller faktisk inneholder mye informasjon som vi kan dra nytte av.

Alle er hjertelig velkommen

Styret

 
NORSK KJEMISK SELSKAP
OSLO AVDELINGEN
 
inviterer til
Generalforsamling 2002 m/foredrag
og
middag
 
Lørdag 23. februar kl 1800 i Det Norske Videnskaps-Akademi,
Drammensveien 78, Oslo
 
GENERALFORSAMLING
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning for 2001
4. Regnskap for 2001
5. Budsjett for 2002
6. Valg av styre, revisorer, rådsmedlemmer og valgkomite
FOREDRAG
 
Førsteamanuensis Lise Kvittingen,
Kjemisk Institutt, NTNU, Trondheim, vil holde foredraget:
 
"TILFELDIGHETENES SPILL I KJEMIENS HISTORIE"
 
MIDDAG
Etter generalforsamlingen og foredraget vil det bli servert middag med
mulighet til å bli kjent med nye kjemiker-kolleger samt treffe gamle kjente
Festmiddagen koster 300,-. Betales på bankkonto 9235.16.14074, 
NKS Oslo Avdelingen, Ingegerd Rustad SINTEF, P.B. 124 Blindern, 0314 Oslo,
innen 9. februar.
Bindende påmelding (også ved deltagelse kun på generalforsamling/foredrag)
innen 15. februar til Anette Kjørholt , Amersham Health
(e-mail: anette.kjorholt@amersham.com, direktetelefon 23 18 55 47).
Pent antrekk.  Hjertelig velkommen!
Styret