Program 2000

Generalforsamling 2000 med foredrag og påfølgende festmiddag

lørdag 12. februar kl 18 på Det Norske Videnskaps-Akademi,
Drammensveien 78, Oslo

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning for 1999
4. Regnskap for 1999
5. Budsjett for 2000
6.Valg av styre, revisorer, rådsmedlemmer og valgkomite

Foredrag

Professor Karl Egil Malterud
Farmasøytisk institutt, avdeling for farmakognosi
Universitetet i Oslo

MEDISINER FRA NATUREN

Naturen rundt oss, spesielt planteriket, er en rik kilde på substanser med et veldig spillerom av forskjellige strukturer. Mange av naturstoffene er biologisk aktive, og en rekke av dem har medisinsk anvendelse. I tidligere tider var så godt som alle medisiner av naturlig opprinnelse, og fremdeles viser undersøkelser av omtrent halvparten av de mest solgte medisiner er naturstoffer eller er basert på naturstoffer.

Noen naturstoffer med medisinsk bruk har vært kjent i flere hundre år, mens andre først er blitt oppdaget ganske nylig. Noen er gjenstand for seriøs forskning på universiteter og i velrenommerte farmasøytiske firmaer, andre vil neppe komme lenger enn til sensasjonsoppslag om mirakelmedisiner (vanligvis uten dokumentasjon) i ukepresse og reklame.

I dette foredraget vil foredragsholderen prøve å fortelle litt om medisiner fra naturen og om farmakognosi, den forskningsdisiplinen som tar for seg dette området.

Etter generalforsamlingen og foredraget vil det bli servert festmiddag med mulighet til å bli kjent med nye kjemiker- kolleger samt treffe gamle kjente. Under middagen vil Prof. H.M. Seip, Kjemisk Inst., berette litt fra DNVA's ærverdige historie.

Festmiddagen koster 270,-. Betales på bankkonto 6094 05 54082, NKS Oslo Avdelingen, Ingegerd Rustad SINTEF, P.B. 124 Blindern, 0314 Oslo, innen 4 februar.

Bindende påmelding (også ved deltagelse kun på generalforsamling/foredrag) innen 4 februar til Marit Malm, Nycomed Imaging e-post: mma@nycomed.com
tlf: 23 18 55 47,
faks: 23 18 60 25

Pent Antrekk

Hjertelig velkommen!

Styret

Foredrag tirsdag 7. mars kl.19.15

Auditorium 3, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo (inngang Apalveien)

Rolf Bader, tidl. leder Catalyst Research and Development Department, CIBA / Novartis, Basel, Sveits

Rolf R. Bader har arbeidet med forskning og utvikling av heterogene og homogene katalysatorer, utviklingen av katalytiske produksjonsprosesser, forskning og utvikling på fluorkjemi og høytrykksreaksjoner, samt syntese av isotopmerkede forbindelser. Rolf Bader vil holde foredraget:

Catalysis: A versatile tool in synthesis and manufacture of fine chemicals and pharmaceuticals.

Abstract:

Small volume, high value added chemicals and bioactive compounds show specific challenges to chemists and engineers in its synthesis design and manufacture. Catalytic methods provide interesting features for the development of low-waste and proprietary manufacturing processes of such compounds. During the last two decades new chemo-, regio- and stereoselective catalytic methods enhanced remarkably the tool-kit of the synthetic chemist. Industry transferred these new methods into manufacturing technologies and gained economic and ecological advantages. This will be illustrated by the discussion of industrial 'bench to plant' examples.

Etter foredraget vil det bli enkel servering

Alle er hjertelig velkommen

Styret

Industry Lecture tirsdag 14. mars.

INDUSTRY LECTURE 2000

Årets Industry Lecture holdes tirsdag 14 mars kl. 1315

Auditorium 1, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo
(inngang Apalveien)

Prof. Roger A. Sheldon's primære forskningsinteresser ligger innenfor anvendelsen av katalytiske metoder - homogene, heterogene og enzymatiske - i organisk syntese. Han er forfatter av tre bøker om katalyse, en (med Jay Kochi) om katalytisk oksydasjon, en om "syngaskjemi" og nylig en om chiral teknologi.

Prof. Sheldon mottok 1997 Paul Rylander Award fra Organic Reactions and Catalysis Society. Han utviklet E faktorkonseptet og atomutnyttelse for vurdering av miljøpåvirkningen fra kjemiske prosesser.

Professor Sheldon vil holde foredraget:

" The role of Catalysis in
Green Chemistry & Waste Minimisation "

Behovet for renere prosesser for produksjon av kjemikalier er allment kjent. Dagens prosesser, spesielt for produksjon av finkjemikalier, gir store mengder avfallsprodukter, for det meste i form av uorganiske salter, inkl. tungmetallsalter. Det er derfor en trend mot bruk av det som har blitt kjent som Grønn kjemi. Dette forutsetter en paradigmeskifte fra tradisjonell forståelse av prosesseffektivitet, basert på utbytte alene, til en forståelse som legger økonomisk verdi i elimineringen av avfall og å unngå bruk av giftige og/eller farlige reagenser eller løsningsmidler.

To nyttige konsepter for rask evaluering av den potensielle miljømessige påvirkningen av kjemiske prosesser er E faktoren (kg avfall pr. kg produkt) og atomutnytting. Konseptet vil bli forklart gjennom eksempler med industriell relevans. Nøkkelen til avfallsminimalisering er utstrakt utskifting av antikvarisk 'støkiometrisk' teknologi med renere, katalytiske alternativer. Dette vil bli illustrert med eksempler på katalytisk oksydasjon og reduksjon, katalytisk karbonyleringer, fast syre og base katalyse, biokatalyse og prosesser i nye reaksjonsmedier, f.eks. vann. Eksempler vil bli valgt primært fra finkjemikalier og legemidler i industrien.

Professor Roger A. Sheldon er født i Nottingham (UK) i 1942. I 1964 ble han uteksaminert fra Royal Institute of Chemistry og har en PhD i organisk kjemi fra University of Leicester. Mellom 1967-1969 var han Post-Doctoral Fellow hos Jay Kochi ved Case Western Reserve University og Indiana University. I årene 1958 til 1990 arbeidet han i industrien. Han har vært ansatt ved Delft University siden 1991, hvor han nå er Professor i Organisk kjemi og Katalyse. Nylige gjennombrudd har vært å bruke vannløselig palladiumkomplekser i "biphasic" karbonylering av alkoholer, hydrokarboksylring av olefiner og CO/olefin copolymeriseringer. Bruken av "biphasic" katalyse, med vannløselige komplekser

til andre konverteringer, f.eks. katalytisk oksydasjon av alkohol og olefiner, er for tiden under utprøving.

Alle er hjertelig velkommen

Med vennlig hilsen

Styret i NKS, Oslo avdelingen

Bedriftsbesøk hos Nycomed Pharma AS
med foredrag, omvisning
og
lett bevertning

Torsdag 18. mai 2000 kl. 1800 hos Nycomed Pharma AS

Drammensveien 852, Asker

Program:

  1. Møte ved hovedporten Nycomed Pharma AS kl 1800
  2. Velkomst og introduksjon ved produksjonsjef Helge Svendsen
  3. Foredrag om "Registrering av legemidler" av Lucy Lillehagen
  4. Omvisning i fabrikken
  5. Enkel bevertning
  6. Slutt ca. kl. 2000

Transport:

Egen bil med parkering ved hovedporten til Nycomed Pharma AS
eller
Tog til Asker stasjon med avgang fra Oslo S 17.05 ankomst Asker 17.29
eller avgang fra Oslo S 17.17 ankomst Asker 17.42
 
Gangavstand fra Asker stasjon til Nycomed Pharma AS er ca. 10 minutter.
Bindende påmelding innen 12. mai til Dag Dawes, Bryn & Aarflot AS
e-post: DD@baa.no
Tlf. direkte linje: 22 00 31 33
Tlf. sentralbord 22 00 31 00
Fax: 22 00 31 31
 
Hjertelig velkommen!
 
Nycomed Pharma AS og Styret

 

HASSEL-FORELESNINGEN 2000

Professor Robin J. H. Clark, FRS

University College London,

vil holde årets Hasselforelesning ved Universitetet i Oslo

Torsdag 25 mai 2000 kl. 11.15

over emnet:

Raman Microscopy: Sensitive Technique for the Detection of Pigments on Manuscripts, Paintings and Other Artefacts

AUDITORIUM 2, KJEMIBYGNINGEN, Blindern

(inngang Apalveien)

Raman effekten, som ble oppdaget i 1928 av den indiske fysiker C. V. Raman, har sammen med infrarød spektroskopi gjort det mulig å bestemme molekylenes vibrasjonstilstand. Infrarød spektroskopi har lenge hørt til de mest alminnelige analytiske teknikker, men utviklingen av moderne lasere har også gjort Ramanspektroskopi til en meget viktig metode. Bruk av nær infrarøde YAG lasere istedenfor konvensjonelle lasere i det synlige område har gjort det mulig å studere både fargete stoffer og biologiske forbindelser som ofte fluorescerer, og mikroskoper har gjort mikro-opptak mulig. Forelesningen vil beskrive hvordan Raman mikroskopi som en ikke-destruktiv metode kan anvendes til studier av fargestoffer og bindemidler benyttet i kunst og arkeologi; bl. a. studier av kinesiske og latinske manuskripter, av egyptisk fayanse og middelalder muralmalerier.

Robin J. H. Clark er født på New Zeeland, ble utdannet på universitetene i Canterbury og Otago og tok Ph. D. i uorganisk kjemi ved University College, London hvor han senere ble professor og instituttbestyrer. Han er internasjonalt kjent for sine arbeider innen Raman og infrarød spektroskopi, har arbeidet meget med resonans Raman spektroskopi, mens hans arbeider innenfor kunst og arkeologi har fått stor oppmerksomhet. Han har publisert mer enn 400 artikler, forfattet 3 bøker og er med R. E. Hester readaktør for serien "Advances in Infrared and Raman Spectroscopy," foreløpig i 27 bind. Han har forelest ved tallrike universiteter over hele verden og innehar en lang rekke priser og æresbevisninger.

Etter innbydelse fra Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet

vil

Professor Robin J. H. Clark, FRS

University College London,

holde følgende seminar

The Resonance Raman Spectropy of Inorganic

Molecules and Ions

Fredag 26. mai 2000 kl. 10.15

AUDITORIUM 3, KJEMIBYGNINGEN

Robin J. H. Clark er født på New Zeeland, ble utdannet ved universitetene i Canterbury og Otago og tok Ph. D. i uorganisk kjemi ved University College, London hvor han senere ble professor og instituttbestyrer. Han er internasjonalt kjent for sine arbeider innen Raman og infrarød spektroskopi og har arbeidet meget med Resonansraman-spektroskopi. Ved denne metode benytter man en laser med eksitasjonsfrekvens nær en elektronisk overgang i molekylet, hvorved man får et spektrum hvor den kromofore gruppe dominerer vibrasjonsspektret.

Professor Clark har publisert mer enn 400 artikler, forfattet 3 bøker og er med R. E. Hester readaktør for serien "Advances in Infrared and Raman Spectroscopy," foreløpig i 27 bind. Han har forelest ved tallrike universiteter over hele verden og innehar en lang rekke priser og æresbevisninger.

Foredrag

torsdag 5. oktober kl. 19.30

i Auditorium 3, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo (inngang Apalveien)

Johan Sjöblom,
 
Sjefsforsker Statoil’s Forskningssenter, Rotvoll, Trondheim og
Professor II ved Institutt for Kjemisk Prosessteknologi, NTNU, Trondheim,
vil holde foredrag om temaet:
 
"Colloid Chemistry in Sub Sea Petroleum Processing"

Abstract

A survey of problems related to surface and colloid chemistry in offshore subsea petroleum processing is presented.

Central topics will include formation and stabilization of water-in-crude oil emulsions (and the role played by indigenous surface active crude oil components), destabilization and separation of crude oil - based emulsions both under subsea and topside conditions. The Statoil high pressure separation rig is presented and results from true crude oil as well as model oil-based emulsions is given. The influence of absolute pressure, pressure gradients, temperature, chemicals etc is discussed.

Gas hydrate formation is a serious problem occurring in different types of multiphase transport situations including shut in and restart situations. The problem is viewed from a thermodynamic as well as kinetic point of view. The development of different categories of chemicals to prevent/inhibit the formation of hydrates is also surveyed.

 

Etter foredraget vil det bli enkel servering

Alle er hjertelig velkommen

Styret

Foredrag

torsdag 26. oktober kl. 19.15

i Auditorium 3, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo (inngang Apalveien)

Martin Ystenes,

Professor ved Kjemisk Institutt, Seksjon for Uorganisk Kjemi, NTNU, 7491 Trondheim:

"Hvorfor blir det ofte sprøyt når media omtaler realfaglige saker?"

Abstract

Gjennom 4 år har han samlet over 1000 eksempler på at media har dummet seg ut når de har berørt realfag, naturfag og miljø. Noen blemmer er bare fantastiske. Har du hørt om CO2-frie vedbriketter, utrydningstruet klippfisk, stål laget av platina og jordens absolutte frysepunkt?

Han vil gi eksempler på hvor galt det kan gå, og hvor alvorlige slike feil av og til kan være for samfunnsdebatten. Videre vil han prøve å indikere hvorfor det er slik, blant annet ved å se på holdninger til kunnskap i samfunnet og i skolevesenet, og ved å belyse journalistenes tenkemåte. Det siste kan kanskje gi tips til den som vil skrive og ta til motmæle, og han vil også gi eksempler på at det faktisk nytter.

Etter foredraget vil det bli enkel servering

Alle er hjertelig velkommen

Styret

Bedriftsbesøk hos Arcus AS

med foredrag, omvisning og vinsmaking

Tirsdag 7. november 2000 kl. 1800 hos Arcus AS

Haslevangen 16, Oslo

Program:

  1. Oppmøte ved hovedporten til Arcus AS kl 1800
  2. Foredrag om vinens kjemi ved Trygve Brekke
  3. Omvisning
  4. Vinsmaking (feilviner og forskjellige produkter)
Obs.:
På grunn av plasser i auditoriet er deltagerantallet begrenset oppad til 40. Hvis påmeldte blir forhindret i å komme, bes de gi beskjed raskest mulig for at andre påmeldte på eventuell venteliste kan overta plassen deres.

Transport:

T-bane (Grorudbanen) til Hasle eller Økern.
Eller bussrute 21 for lokalkjente.
Bindende påmelding til Dag Dawes, Bryn & Aarflot AS
e-post: DD@baa.no
Tlf. direkte linje: 22 00 31 33
Tlf. sentralbord 22 00 31 00
Fax: 22 00 31 31

Hjertelig velkommen!

Arcus AS og Styret