Årsberetning for år 2002
Norsk Kjemisk Selskap Oslo Avdelingen

Styret i Norsk Kjemisk Selskap Oslo Avdelingen har i år 2002 hatt følgende sammensetning:

Leder Jarle André Haugan, Amersham Health
Nestleder Bjørnar Arstad, Kjemisk Institutt, UiO
Sekretær Leif Haldor Bjerkeseth, FFI
Kasserer Hege Karlsen, (industrirepresentant), Amersham Health
Styremedlemmer Dag Dawes, Bryn Aarflot AS
  Rolf Vogt, Kjemisk Institutt, UiO
  Ingegerd Rustad, SINTEF
Varamedlemmer Sølvi Gunnes, Kjemisk Institutt, UiO
    Trond Vidar Hansen, Farmasøytisk Institutt, UiO
           
Revisorer Inger Reidun Aukrust, Syntetica 
Bernt Klewe, UiO
 
Aktiviteten i 2002 har vært god. Det ble holdt 6 medlemsmøter med 28–48 fremmøtte. Størst oppslutning hadde bedriftsbesøk hos Norsk Iskrem. Styret oppfordrer fortsatt medlemmene om å fremsette forslag til foredragstemaer.

I 2002 ble samtlige medlemsmøter avholdt på UiO innledet med lett bespisning kl. 17 etterfulgt av foredrag kl.18. Håpet var at dette ville øke deltagelsen på møtene. På tross av at dette ikke har hatt den ønskede virkningen vil styret vurdere å fortsette denne praksisen.

Styret hadde 9 styremøter i 2002.

Osloavdelingen hadde 889 personlige medlemmer ved utløpet av år 2002. Av disse får nå 670, tilsvarende 75% av medlemsmassen, innkalling til medlemsmøter kun per e-mail. Tilsvarende tall for 2001 var 60%.

Avdelingen var representert på rådsmøtet 26. april ved Leif Haldor Bjerkeseth og Trond Vidar Hansen.

Osloavdelingen vil takke Kjemisk Institutt ved UiO for godt samarbeid. Vi takker Bryn Aarflot AS for annonsestøtte. En stor takk rettes til Norsk Iskrem og Aass Bryggeri for at de tok gjestfritt imot oss. Til slutt også en stor takk til alle foredragsholdere som stilte opp og hold foredrag for oss.

Medlemsmøter i år 2002

23. februar Generalforsamling 2002 med foredrag og påfølgende festmiddag i Det Norske Videnskapsakademi, Oslo. Førsteamanuensis Lise Kvittingen, Kjemisk Institutt, NTNU, Trondheim, holdt foredrag om "Tilfeldighetenes spill i kjemiens historie". 35 fremmøtte
           
21. mars Ola Nilsen, Kjemisk Institutt, UiO, holdt foredrag med tittelen "Snøkrystaller, et brev fra himmelen". 30 fremmøtte på Kjemisk Institutt, UiO.
           
13/14. mai Bedriftsbesøk hos Norsk Iskrem med en generell orientering om Norsk Iskrem (tidligere Diplom Is) sin historie og etterfølgende omvisning med smaksprøver. Deltagerantall begrenset til 2 puljer av 25 personer. 48 fremmøtte fordelt over 2 grupper (2 etterfølgende dager).
           
26. september Rolf Vogt, Førsteamanuensis, Kjemisk Institutt, UiO holdt foredrag om temaet: "Sur nedbør og miljøforskere uten grenser – Erfaringer fra et tverrfaglig sur nedbør prosjekt i Kina". 28 fremmøtte på Kjemisk Institutt UiO.
           
22. oktober Bedriftsbesøk hos Aass Bryggeri, Drammen, med kåseri, omvisning, og smaksprøving av øl i bryggeriets egen Gildehall. Buss ble leid inn for transport til og fra Drammen. Deltagerantall begrenset til 40, med 26 fremmøtte.
           
12. desember Erland Bråten, Forsker ved Matforsk, Ås, holdt foredrag om temaet "Akrylamid i mat". 46 fremmøtte på Kjemisk Institutt UiO.
 
Jarle André Haugan Leif Haldor Bjerkeseth