Stipend for reise og deltakelse på det 36. Organisk Kjemiske vintermøte

Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for organisk kjemi (NKS-FOK) deler ut stipendier for reise og deltagelse på det 36. Organisk Kjemisk vintermøte i januar 2022 (OKV-36). Informasjon om møtet finnes på nettsidene: www.kjemi.no/okv36

Mastergradsstudenter/doktorgradsstudenter (stipendiater) som presenterer en poster eller holder foredrag på vintermøtet kan søke om stipend til å dekke reise og deltagelse på OKV 2022. Kun søkere som er registrert som medlemmer av Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Organisk kjemi ved søknadsfristens utløp er kvalifisert for tildeling av stipend. For å sikre høyt antall faglige bidrag til møtet, vil kun ett reisestipend deles ut per faglige bidrag.

Nettskjema for søknad finnes her.

Søknadsfrist: Mandag 22. november kl 10:00

Søknaden må inneholde følgende:
– Navn og adresse på søker
– Navn på hovedveileder
– For stipendiater: finansieringskilde
– Tittel på MSc/PhD-prosjekt
– Foreløpig tittel på foredrag eller poster på OKV36
– Enkelt reisebudsjett

Stipendet dekker innkvartering (3 personer per hytte/leilighet) og reise på billigste måte. Maksimalt beløp som kan tildeles er som følger:

Søkere fra UiT, UiB og UiS: kr 5200,-
Søkere fra NTNU: kr 4000,-
Søkere fra UiO og NMBU kr 3800,-

Opplysning om hvem som får tildelt stipend vil bli kunngjort innen 23. november 2021, som er før påmeldingsfristen for OKV36 30. november 2021. Resultatet av søknadsbehandlingen vil bli kommunisert i en felles e-post til alle søkerne.

Dersom det kommer inn for mange søknader i forhold til tilgjengelige midler, vil mastergrad-studenter bli prioritert foran PhD-studenter. Søkere som deltar med foredrag prioriteres foran de som deltar med posterpresentasjon. Søkere som ikke tidligere har fått stipend for deltagelse ved tidligere vintermøter blir også prioritert. Søkere med finansiering fra et universitet vil prioriteres foran søkere som er ansatt på eksternt finansierte prosjekter.

Stipendene utbetales etter at møtet er avholdt mot innsending av originale kvitteringer til NKS-FOK. Bankkonto må oppgis. Dokumentasjon må sendes til FOK-styrets kasserer innen fredag 4. februar 2022. Fravær av dokumentasjon innen fristen medfører tap av stipendet!

Siden stipendene utbetales etter at møtet er avholdt, må den enkelte selv sørge for innbetaling av konferanseavgiften og betaling av transportkostnadene.

Vennlig hilsen

Bengt Erik Haug
På vegne av Faggruppen for Organisk kjemi