Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Hvem svarer?

Ansvarlig for spørrespalten er
Øyvind Mikkelsen, NTNU

Våre svar

Alle svar

Tags

CO

CO2

E2-mekanismen

MIBK

NaCl

SN2-mekanismen

TEG

aceton (3)

alkaner (5)

alkener (2)

alkyner

aluminium (4)

aluminiumoksid

aluminiumsfolie

aminosyre (2)

ammoniakk (2)

amylose

anode

arsen

astrokjemi

atombombe

base (3)

basseng

bauxitt (2)

bensin (2)

betong

bindinger (3)

biokjemi

blekk

blod

brenne

brennverdi

brenselcelle

buffer

butan

diamant

diesel (4)

dipol

dipolmoment

drivhuseffekt

egg

einsteinium

ekstraksjon

elektrokjemi

elektrolyse (4)

elektromagnetisk stråling

elektronegativitet

elektroner

element

etan

farger

fargestoff

fenol

fett (2)

filtrering

flamme

flytende nitrogen

forbrenning (2)

formel (2)

fotokjemikalier

frie radikaler

fusjon

fyrstikk

gass (4)

genene

generell kjemi (12)

gift

glyserol

grunnstoff

halon

heksan

hydrogen (2)

hydrogen oksygen

hydrogenklorid

hydrokarboner

ion (2)

ioner (2)

jern (3)

jernklorid (2)

jod (2)

kalsium

karboksylsyre

karbon (2)

karbonat

karbonater

karbondioksid

karbonmonoksid

katalyse

katode

kerosin

kiralitet

kloakkrensing

klor (4)

kokepunkt (3)

korrosjon

kromatografi

krystaller

krystallisasjon

krystallstruktur

krystallsystem

kullsyre

kvikksølv

ledningsevne

ligning

likevekt

luft

løselighet (7)

løsemiddel (5)

metall

metan (2)

molekulær

mosefjerner

motor

nanoteknoligi

natriumklorid

natriumnitrat

naturgass

navnsetting

nikkel

oksidasjon

oktantallet

orbital

pH (4)

papir

peptid

petrokjemi

polaritet (6)

polymorf

propan (3)

propansyre

protoner

raffinering (2)

reaksjonsfart (2)

redoks (3)

redoksreaksjon

reduksjon

rubidium

råolje (2)

salt (3)

salter

selvorganisering

sement

separasjonsmetode

seperasjon

smørefett

solen

stivelse

stridsgass

strøm

sulfid

supramolekylær

svovel

symbol

syre (7)

syrekonstant

sølv

sølvnitrat

tenner

tetthet

trietylenglykol

van der Waals-krefter

vann (6)

vanndamp

vaske

verdensrommet

volum

væske (2)


Siste som er lagt inn

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Hva skjer under produksjon av aluminium?

Hva er det letteste grunnstoffet?

Hva skjer når sjøvann fryser?

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Hva er en buffer?

Hva er alkalimetall og jordalkalimetall?

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål om krystallvekst.

Mest populære

Hva er et ion?

Hva består luft av?

Hvor i periodesystemet finner vi de mest elektronegative stoffene?

Hva menes med en redoksreaksjon?

Hva er en buffer?

Syre eller base?

Hvilke bindinger har vi?

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Hva er salter og ioner?

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

[138]

Svar på kjemispørsmål som er sendt inn.

Hva er en buffer?

Spørsmål - fra Helle:
Hei. Kan noen forklare meg hva en buffer er?

Svar fra Jorunn Sletten

En buffer består av en løsning som inneholder en blanding av en svak syre og den korresponderende basen (eller en blanding av en svak base og den korresponderende syren).

En bufferløsning motsetter seg pH-forandring ved tilsetting av moderate mengder syre eller base. Dette styres av likevekten HA +H2O <--> H3O+ + A-, hvor HA er den svake syren og A- den korresponderende basen. Dersom vi setter en sterk syre til denne løsningen, vil den reagere med basen A- og gi HA, mens H3O+ konsentrasjonen nesten ikke endrer seg. Likedan, hvis vi tilsetter en sterk base, vil denne reagere med syren HA og føre til dannelse av A-, mens H3O+ konsentrasjonen forblir nesten uforandret.

Bufferkapasiteten (evnen til å motstå pH forandring) er best når bufferløsningen inneholder omtrent like stor konsentrasjon av den svake syren og den korresponderende basen. Hvis forholdet mellom de to konsentrasjonene er lavere enn 1/10 eller større enn 10/1 vil bufferkapasiteten være svært dårlig.

pH i en bufferløsning kan beregnes ut fra

bufferligningen: pH = pKa + log([A-]/[HA]),

der Ka er syrekonstanten for den svake syren, og [HA] og [A-] er konsentrasjonene av hhv den svake syren og den korresponderende basen.

pH i en bufferløsning som inneholder samme konsentrasjon av HA og A- vil altså ha en pH lik pKa verdien for HA.

Med utgangspunkt i blandinger der NaHCO3 er den ene komponenten kan man få bufferløsninger som bufrer i to ulike pH områder.

Dette fordi HCO3- både er den korresponderende basen til den svake syren H2CO3

1) H2CO3 + H2O <--> H3O+ + HCO3- syrekonstant Ka1 = 4.46 x 10-7, pKa1 = 6.35,

og selv er en svak syre med korresponderende base CO32-

2) HCO3- + H2O<--> H3O+ + CO32- syrekonstant Ka2 = 4.67 x 10-11, pKa2 = 10.33.

En blanding av like mengder (i mol) NaHCO3 og Na2CO3 vil altså gi en buffer i det basiske området, pH rundt 10.3. Ved å variere forholdet mellom [A-] og [HA] kan man lage løsninger som bufrer i området 10.3 ± 1.0.

En blanding av NaHCO3 og en oppløsning mettet med CO2 kan derimot virke som buffer i svakt surt/nøytralt/svakt basisk område. (H2CO3 i ligning nr 1 skal forstås som summen av CO2 og H2CO3 tilstede i en løsning CO2(aq) + H2O <--> H2CO3(aq)).

Bufferligningen er en tilnærmet ligning som bare gjelder for løsninger der pH er bestemt av en likevekt, syren må være svak (pKa større enn 3), og konsentrasjonene av syre og korresponderende base forholdsvis store.

For en løsning av bare NaHCO3 i vann gjelder ikke bufferligningen, ettersom to likevekter er involvert, en der HCO3- virker som svak base og en der HCO3-- virker som svak syre:

HCO3- + H2O <--> H2CO3 + OH- der HCO3- opptrer som base

og HCO3- + H2O <--> H3O+ + CO32- der HCO3- opptrer som syre.

For et slikt system må vi i stedet finne H3O+ konsentrasjonen ut fra ligningen

[H3O+] = √(Ka1Ka2). Dvs. pH = 0.5•(pKa1 + pKa2)

Denne ligningen er også en tilnærming og vil være gyldig for en ren løsning av en amfolytt (her NaHCO3 ) med konsentrasjon over ca 0.1 mol/L .

Setter vi inn syrekonstantene listet ovenfor gir det pH = 8.34.

(Vist 33264 ganger.)

Tags: buffer, pH,

 

 

Alle svar med tags

Her finner du alle våre svar sortert på tags. Sjekk disse før du sender inn ditt spørsmål!

[169 | 57 ]

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap  |  til toppen av siden