Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Hvem svarer?

Ansvarlig for spørrespalten er
Øyvind Mikkelsen, NTNU

Våre svar

Alle svar

Tags

CO

CO2

E2-mekanismen

MIBK

NaCl

SN2-mekanismen

TEG

aceton (3)

alkaner (5)

alkener (2)

alkyner

aluminium (4)

aluminiumoksid

aluminiumsfolie

aminosyre (2)

ammoniakk (2)

amylose

anode

arsen

astrokjemi

atombombe

base (3)

basseng

bauxitt (2)

bensin (2)

betong

bindinger (3)

biokjemi

blekk

blod

brenne

brennverdi

brenselcelle

buffer

butan

diamant

diesel (4)

dipol

dipolmoment

drivhuseffekt

egg

einsteinium

ekstraksjon

elektrokjemi

elektrolyse (4)

elektromagnetisk stråling

elektronegativitet

elektroner

element

etan

farger

fargestoff

fenol

fett (2)

filtrering

flamme

flytende nitrogen

forbrenning (2)

formel (2)

fotokjemikalier

frie radikaler

fusjon

fyrstikk

gass (4)

genene

generell kjemi (12)

gift

glyserol

grunnstoff

halon

heksan

hydrogen (2)

hydrogen oksygen

hydrogenklorid

hydrokarboner

ion (2)

ioner (2)

jern (3)

jernklorid (2)

jod (2)

kalsium

karboksylsyre

karbon (2)

karbonat

karbonater

karbondioksid

karbonmonoksid

katalyse

katode

kerosin

kiralitet

kloakkrensing

klor (4)

kokepunkt (3)

korrosjon

kromatografi

krystaller

krystallisasjon

krystallstruktur

krystallsystem

kullsyre

kvikksølv

ledningsevne

ligning

likevekt

luft

løselighet (7)

løsemiddel (5)

metall

metan (2)

molekulær

mosefjerner

motor

nanoteknoligi

natriumklorid

natriumnitrat

naturgass

navnsetting

nikkel

oksidasjon

oktantallet

orbital

pH (4)

papir

peptid

petrokjemi

polaritet (6)

polymorf

propan (3)

propansyre

protoner

raffinering (2)

reaksjonsfart (2)

redoks (3)

redoksreaksjon

reduksjon

rubidium

råolje (2)

salt (3)

salter

selvorganisering

sement

separasjonsmetode

seperasjon

smørefett

solen

stivelse

stridsgass

strøm

sulfid

supramolekylær

svovel

symbol

syre (7)

syrekonstant

sølv

sølvnitrat

tenner

tetthet

trietylenglykol

van der Waals-krefter

vann (6)

vanndamp

vaske

verdensrommet

volum

væske (2)


Siste som er lagt inn

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Hva skjer under produksjon av aluminium?

Hva er det letteste grunnstoffet?

Hva skjer når sjøvann fryser?

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Hva er en buffer?

Hva er alkalimetall og jordalkalimetall?

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål om krystallvekst.

Mest populære

Hva er et ion?

Hva består luft av?

Hvor i periodesystemet finner vi de mest elektronegative stoffene?

Hva menes med en redoksreaksjon?

Hva er en buffer?

Syre eller base?

Hvilke bindinger har vi?

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Hva er salter og ioner?

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

[138]

Svar på kjemispørsmål som er sendt inn.

Hva menes med en redoksreaksjon?

Spørsmål - fra Kristine:
Hva menes med en redoksreaksjon?

Svar fra Finn Myhren

Hei Kristine

Du har stilt et tilsynelatende veldig enkelt spørsmål, men svaret kan være så omfattende at det godt kan fylle et helt kapittel i en lærebok i kjemi.

Selve navnet, redoks-, forteller at det er en reaksjon hvor det foregår både en reduksjon og en oksidasjon samtidig. Dette betyr at du må ha minst to utgangsstoffer hvor det ene oksideres og det andre reduseres.

Du finner redoksreaksjoner innenfor både uorganisk og organisk kjemi.

Den opprinnelige betydningen av ordet "oksidasjon" betydde en kombinasjon av et stoff med oksygen (at stoffer tar opp oksygen), for eksempel nå kull brenner i luft

C(s) + O2(g) --> CO2(g)

eller når jern ruster

4Fe(s) + 3O2(g) --> 2Fe2O3(s)

en reduksjon vil da bety avgivelse av oksygen. Dette kan vi kalle oksygenmodellen.

Husk på at vi kan ha en redoksreaksjon uten at oksygen er involvert i det hele tatt.

En annen modell for redoksreaksjoner kan være "elektronmodellen" der oksidasjon betyr avgivelse av elektron og reduksjon opptak av elektron, men den mest anvendte modellen er oksidasjonstallmodellen der atomtypen som

oksideres får et høyere oksidasjonstall mens atomtypen som reduseres får et lavere oksidasjonstall. Vi bruker oksidasjonstallet som et hjelpemiddel til å bokføre elektroner i en redoksreaksjon.

Oksidasjonstallsregler:

1. Oksidasjonstallet til et grunnstoff i fri tilstand er null

2. Oksidasjonstallet til et ion er lik ioneladningen

3. Summen av oksidasjonstallene til atomene i et molekyl er null

4. Summen av oksidasjonstallene til atomene i et sammensatt ion er lik ioneladningen

5. Oksidasjonstallet til oksygen i kjemiske forbindelser er vanligvis -II. Unntaket er peroksidene, for eksempel hydrogenperoksid (H2O2), der oksidasjonstallet til oksygen er -I

6. Oksidasjonstallet til hydrogen i kjemiske forbindelser er vanligvis +I. Unntak er hydridene, for eksempel natriumhydrid (NaH), der oksidasjonstallet til hydrogen er -I

7. Oksidasjonstallet til alkalimetallene og jordalkalimetallene i kjemiske forbindelser er henholdsvis +I og +II

Redoksreaksjon uten oksygen:

2Rb(s) + Br2(g) --> 2Rb+ + 2Br-

Her oksideres Rubidium fra null til +I, tilsvarende reduseres Brom fra null til -I

Oksidasjonstall i sammensatte ioner og salter:

Forbindelsen kaliumpermanganat KMnO4 er satt sammen av et K+ og et MnO4- ion. Etter regel 7 er oksidasjonstallet for kalium lik +I. etter regel 4 og 5 så har de fire oksygenatomene til sammen et oksidasjonstall på -8.

Siden det sammensatte ionet har en ladning på -1, så må mangan ha et oksidasjonstall på +

7 (-8 + 7 = -1).

Balansert redoksreaksjon:

+II -I +II -I +IV -I +I -I

SnCl2 + 2HgCl2 --> SnCl4 + Hg2Cl2

Klor har oksidasjonstall -I i alle stoffene. Tinn oksideres fra +II til +IV, kvikksølv reduseres fra +II til +I

(Vist 35643 ganger.)

Tags: redoksreaksjon, oksidasjon, reduksjon,

 

 

Alle svar med tags

Her finner du alle våre svar sortert på tags. Sjekk disse før du sender inn ditt spørsmål!

[169 | 57 ]

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap  |  til toppen av siden