NKS faggruppe for Makromolekyl- og kolloidkjemi

Bakgrunn

På rådsmøtet i 1971 ble det vedtatt å opprette en Faggruppe for makromolekylkjemi etter forslag fra siv.ing. Halvor Lervik, Trondhjems avdeling. Det første styret, som hadde konstituerende mote 4. mars 1971, ble ledet av siv.ing. (siden professor, nå avdød) Olav Smidsrød, NTH (nå NTNU).

Faggruppen så det som sin hovedoppgave å fremme tverrfaglige kontakter i Trondheimsmiljøet, spesielt mellom fagguppene på Institutt for industriell kjemi, under ledelse av professor John Ugelstad (nå også avdød) og Marin biokjemi (den gang kalt Institutt for tang- og tareforskning) under ledelse av Olav Smidsrød. Faggruppen utfoldet de første årene en utstrakt møte- og foredragsvirksomhet ved NTH. Fram til 1976 var faggruppens styre og aktivitet lokalisert i Trondheimsmiljøet.

Etter 1976 gikk man over til en noe annen organisering av virksomheten, i og med at styret siden har vært lokalisert til fagmiljøene i henholdsvis Oslo, Grenland og Trondheim for 2 år av gangen. Samtidig ble virksomheten omlagt en del, slik at gruppen stort sett konsentrerte seg om å arrangers ett 2-dagers seminar årlig.

Siden 1997 har faggruppen arrangert Norsk Polymer- og kolloidvitenskapelig Vårmøte. Siktemålet med forumet er å skape et nasjonalt faglig kontaktpunkt mellom forskere fra universitet, forskningsinstitutter og industri. Møtet har vært arrangert med ujevne mellomrom med varierende oppslutning..

Det ble i 1999 vedtatt at faggruppen skiftet navn til Faggruppe for Makromolekyl- og kolloidkjemi. Dette ble gjort for bedre å gjenspeile medlemmenes interesser og å skape et litt større nedslagsfelt for faggruppen. Spesielt var det av interesse å inludere miljøet ved Kjemisk institutt i Bergen og i en viss grad også Stavanger. Faggruppens styre har etter dette hatt medlemmer samtidig fra Olso, Tondheim og Grenland. 

Faggruppen har gjennom flere år arrangert sine seminarer med overskudd, noe som har gjort det mulig å opprette et stipendiefond av ikke-bundne midler. Avkastningen kan hvert år tildeles en eller flere masterstudenter eller doktorgradsstipendiater i makromolekyl- eller overlatekjemi. Det er laget egne vedtekter for fondet.

Fra og med 2007 har fagguppen også opprettet et møtefond som skal brukes til å arrangere møter og kongresser i fagguppens regi. Møtefondets midler kan benyttes til alle typer støtte for disse møtene og fondet forvaltes av faggruppens styre. Det er også separate vedtekter for dette fondet.

Etter litt lav aktivitet i flere år, har Faggruppen i 2018 fått ny leder og vil igjen øke aktivitetetn til glede for medlemmene.


Oppdatert februar 2018